Baigėsi NORDFORSK programos „Ateities profesinis gyvenimas“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORDFORSK programos „Ateities profesinis gyvenimas“ kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami mokslo projektai socialinių mokslų srityje.

Paraiškos teikiamos NORDFORSK paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. birželio 21 d. 13 val. (Centrinės Europos vasaros laiku). Kartu su paraiška teikiamas ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas (pasirašo įgaliotas asmuo).
Lietuvos mokslo tarybai paraiškų teikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvaujančios šalys: Alandai, Islandija, Norvegija, Švedija ir Lietuva.
Numatomas bendras kvietimo biudžetas ~4,7 mln. Eur, bendras Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 000 Eur. Mokslo projektų trukmė – 36–48 mėn.

Kvietimo temos
 1. Tvarus darbas
 2. Darbo aplinka ir savijauta
 3. Perėjimas prie žaliojo darbinio gyvenimo
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių. Projekto partneriai, kurių šalys nedalyvauja kvietime, gali dalyvauti savo lėšomis.

Konsorciumui gali vadovauti projekto vykdytojas iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Paraiška rengiama vadovaujantis NORDFORSK paraiškų teikimo taisyklėmis ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176).
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
 • Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis arba privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu teikdamas paraišką kartu su MSI. Privačiam juridiniam partneriui finansavimas gali būti skiriamas, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai, skiriama ne daugiau kaip 100 tūkst. Eur vienam projektui.
 • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius, skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams yra skelbiami NORDFORSK tinklalapyje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Dėl individualių konsultacijų kviečiame kreiptis į Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorę Laurą Kostelnickienę e. p. [email protected], tel. (+370) 676 17398.
 
Grįžti