Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

Lietuvos mokslo taryba, skatindama jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą ir kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus.

Kvietimo lėšos – ~8,4 mln. Eur

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.

Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto įgyvendinimo pradžia (projekto finansavimo sutarties pasirašymo data) – ne vėlesnė negu 2022 m. spalio 1 d.

Projekto vertė – iki 90 000 Eur. Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams. Netiesioginės išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. projekto išlaidų sąmatoje numatytų tiesioginių išlaidų sumos. Stažuotės vadovo darbo užmokesčio išlaidos į projekto išlaidų sąmatą neįtraukiamos.

Galimi pareiškėjai
Paraišką teikia vykdančioji institucija kartu su stažuotės vadovu ir stažuotoju. Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Vykdančioji institucija turi būti kita nei ta, kurioje stažuotojas apgynė daktaro disertaciją, arba ta pati, tačiau projektas vykdomas kitame tos pačios institucijos hierarchinėje akademinių (mokslo) padalinių struktūroje esančiame aukščiausio lygio struktūriniame padalinyje.

Stažuotojas suprantamas kaip tyrėjas, turintis Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslo (meno) daktaro laipsnį, ir kuriam nuo mokslo (meno) daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (meno daktarui taikomas 7 metų terminas) (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) bei vykdantis projekte numatytą mokslo (meno) tiriamąjį darbą.

Stažuotės vadovas suprantamas kaip vykdančiojoje institucijoje dirbantis mokslininkas ar menininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo vykdomam mokslo (meno) tiriamajam darbui. Podoktorantūros stažuotei neturi vadovauti stažuotojo daktaro disertacijos vadovas.

Asmuo gali teikti paraišką, jei paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 76-80 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti paraiškas."

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje. Paraiška teikiama anglų kalba. Kartu su paraiška turi būti pateikti šie priedai:
 1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (lietuvių kalba);
 2. Dokumentai, reikalingi stažuotojo kompetencijai įvertinti:
  • mokslo ar meno daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas (anglų kalba);
  • stažuotojo svarbiausių mokslo publikacijų ar meno tiriamųjų darbų Meno tiriamieji darbai gali būti nurodomi vadovaujantis, bet neapsiribojant, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu nr. V-600 patvirtintu Pavyzdiniu meno sričių meninių tyrimų ir sklaidos projektų galimos produkcijos sąrašu. (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės ar meninės produkcijos (ne daugiau kaip 5) sąrašus (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją (jei tokių nuorodų nesama, pateikiamos straipsnių kopijos, monografijos ar studijos antraštinių ir turinio puslapių kopijos, meninių tyrimų produkcijos kopijos), informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (anglų kalba).
 3. Dokumentai, reikalingi stažuotės vadovo kompetencijai įvertinti:
  • mokslo ar meno daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas, kuriame, be kitos informacijos, nurodyta per pastaruosius 10 metų iki paskutinės kvietime nurodytos paraiškų pateikimo termino dienos sukaupta patirtis vadovaujant mokslo ar meno doktorantams ir per pastaruosius 5 metus iki paskutinės kvietime nurodytos paraiškų pateikimo termino dienos sukaupta patirtis dalyvaujant mokslinių ar meno tyrimų projektuose bei vykdant kitą mokslinę ar meninę profesinę veiklą (anglų kalba);
  • per pastaruosius 5 metus paskelbtų svarbiausių mokslo publikacijų ar meno tiriamųjų darbų Meno tiriamieji darbai gali būti nurodomi vadovaujantis, bet neapsiribojant, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu nr. V-600 patvirtintu Pavyzdiniu meno sričių meninių tyrimų ir sklaidos projektų galimos produkcijos sąrašu. (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės ar meninės produkcijos (ne daugiau kaip 5), paskelbtos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos sąrašą (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją (jei tokių nuorodų nesama, pateikiamos straipsnių kopijos, monografijos ar studijos antraštinių ir turinio puslapių kopijos, meninių tyrimų produkcijos kopijos), informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų ir kitų darbų registravimo faktą) (anglų kalba).
  • Dokumentų dėl stažuotojo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų suteikimo kopijas (jei taikoma).
Paraiškų vertinimo tvarka
Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė stažuotojui nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Paraiškas vertina vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis sudarytos užsienio ekspertų komisijos, kurių vadovais gali būti paskirti Lietuvos ekspertai.

Papildoma informacija
Stažuotojas projekto įgyvendinimo metu turi būti įdarbintas į mokslininko stažuotojo pareigybę ir (ar) tyrėjo (menų atveju) pareigybę ir jam turi būti nustatytas pareiginės algos koeficientas pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 721 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytas koeficientų intervalo ribas. Bendras stažuotojo darbo valandų skaičius projekte turi būti ne mažesnis kaip 1508 valandų (0,75 etato) ir ne didesnis kaip 2010 valandų (1 etatas) per 12 mėnesių, įskaičiuojant mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams suteikiamas kasmetines atostogas.

Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Minimali išvykos trukmė – 1 mėnuo. Išvykos laikotarpis gali būti skaidomas į dalis, kurių viena turi būti ne trumpesnė kaip 15 dienų.

Kvietimo paraiškos bus suskirstytos į tris dalis:
 1. humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškos;
 2. scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių paraiškos;
 3. gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškos.
Kiekvienoje iš šių dalių paraiškos gali būti suskirstytos į paraiškų grupes, atsižvelgiant į paraiškose nurodytas mokslo kryptis ir į projektų tematikas.
Kvietimo lėšos padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo sudaryta. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie atitiko administracinės patikros reikalavimus, prašomas lėšas.

Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų stažuotojai, prieš pasirašant projektų finansavimo sutartis, elektroninėje sistemoje privalės pateikti identiško turinio paraiškas lietuvių kalba (be šio kvietimo sąlygose nurodytų kartu su paraiška teikiamų priedų). Projektai bus koordinuojami vadovaujantis paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija.
Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų stažuotojai, prieš pasirašant projektų finansavimo sutartis, elektroninėje sistemoje privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Susiję šio kvietimo dokumentai pateikti tinklalapyje

Išsamesnę informaciją teikia programų koordinatoriai:
 
Grįžti