Vyksta Europos partnerystės SBEP 2023 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ tvarios mėlynosios ekonomikos partnerystės SBEP kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Kelias į priekį: klestinti ir tvari mėlynoji ekonomika šviesesnei ateičiai“.
Paraiškų teikimo terminaiTai pirmas konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. balandžio 14 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku)
Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pareiškėjai bus kviečiami antrajame etape pateikiant išsamiąsias paraiškas
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja 23 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)
Numatomas biudžetas – 42 mln. eurų
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio SBEP projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos
Kvietimo tematikaKvietimo finansuojamos temos (anglų kalba):
Planning and managing sea-uses at the regional level
Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy
Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed
Green transition of Blue Food production
Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime, iš kurių ne mažiau kaip 2 dalyviai turi būti ES valstybės narės arba asocijuotos šalys. Papildomi reikalavimai – SBEP 2023 m. kvietime teikti paraiškas.
Papildoma informacijaKovo mėn. 2 d. bus organizuojamas informacinis seminaras ir partnerių paieškos renginys pareiškėjams. Informacija bus pateikta papildomai.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai arba kai projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos, tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų). Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
Lietuvos mokslo tarybos svetainėje

Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. [email protected]