Baigėsi Programos M-ERA.NET 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti tyrimams medžiagų tyrimų srityse.
Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. gegužės 16 d.
Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas. Numatomas išsamiųjų paraiškų teikimo laikotarpis 2023 m. rugsėjo pabaiga – 2023 m. lapkričio 21 d.
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasKvietime dalyvaujančios šalys išvardintos Kvietimo dokumentuose.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.
Kvietimo tematikosHorizontalūs tikslai: remiamas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal), didinant dėmesį švarios energijos technologijoms ir ateities baterijoms, taip pat remiamas susijusių Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų siekimas, socio-ekologinė nauda atsižvelgiant į atsakingus tyrimus ir inovacijas (RRI), inovacijų grandinė bei tarpdiscipliniškumas.
1.
Tvarios ir pažangios medžiagos energijai (ang. Sustainable advanced materials for energy);
2.
Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (angl. Innovative surfaces, coatings and interfaces);
3.
Didelio našumo kompozitai (angl. High performance composites);
4.
Funkcinės medžiagos (angl. Functional materials);
5.
Pažangios medžiagos ir technologijos sveikatos srityje (angl. Advanced materials and technologies for health applications);
6.
Naujos kartos medžiagos pažangiai elektronikai (angl. Next generation materials for advanced electronics).
Galimi pareiškėjai ir partneriaiKonkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent 2 turi būti ES valstybės narės ar asocijuotos valstybės). Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.
Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 70% projekto vykdymui reikalingo darbo laiko (ang. person months), vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui reikalingo darbo laiko.
Papildoma informacijaKovo 14 d. organizuojamas nuotolinis seminaras pareiškėjams.
Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos M-ERA.NET 2023 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2023 kovo 1 d. įsakymas nr. V-111) nuostatomis (išvardintos žemiau).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Kita informacija
Lietuvoje informaciją apie programą teikia Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, [email protected], (Gedimino pr. 3, kab. 151)
 
Grįžti