Baigėsi 2023 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2023 metais gauti.
Kvietimo lėšos~120 000 Eur
Paraiškų teikimasParaiška teikiama šiuo adresu iki 2023 m. birželio 14 d. 24 val.
Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti
Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir priedai:
akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;
akademinės asociacijos įstatų kopija;
pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija
Galimi pareiškėjaiAkademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:
vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, studentai
Veiklų įgyvendinimo terminaiPradžia – 2023 m. sausio 1 d.
Pabaiga – 2023 m. gruodžio 5 d.
Paramos lėšų panaudojimasNetinkamos išlaidos:
1)
tarptautinėje akademinės asociacijos veikloje:
susijusios su dalyvavimu tarptautinės organizacijos, kurios narė yra akademinė asociacija, organizuojamuose renginiuose (metiniame suvažiavime, mokslinėje konferencijoje ar pan.);
2)
organizuojant mokslo ir mokslo populiarinimo renginius:
dienpinigiai ir honorarai renginio pranešėjams (įskaitant kviestinius),
su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms,
tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms,
sinchroninio vertimo paslaugoms,
prekėms ar paslaugoms, susijusioms su:
asociacijos ar jos organizuojamo renginio spausdintinių leidinių, išskyrus informacinius plakatus, leidyba,
renginio dalyvių maitinimu,
dovanomis, dalomaja medžiaga renginio dalyviams,
įvairios įrangos (fotoaparatų, filmavimo kamerų, kompiuterių, mikrofonų, ausinių ir pan.) įsigijimu,
patalpų ar įrangos nuomos ir susijusių paslaugų ne renginio metu išlaidos.
3)
viešinant asociacijos veiklą internete:
išlaidos, skirtos asociacijos internetinės svetainės kūrimui,
išlaidos svetainės turinio atnaujinimui
Veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2023 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais ir patirtos akademinės asociacijos
Bendrieji reikalavimaiRemiamos veiklos, taip pat paraiškų pateikėjams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje
Papildoma informacijaVertinant akademinės asociacijos veiklos ir jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, bus atsižvelgiama ir į asociacijos aktyvumą, jos veiklos bei rezultatų pristatymą ir viešinimą mokslo bei plačiajai visuomenei
Išsamesnę informaciją teikiaVyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti