Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas 2017 metų doktoranto stipendijai už akademinius pasiekimus gauti

[2016-12-16]
Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas 2017 metų doktoranto stipendijai už akademinius pasiekimus gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 15 d. 16 val.

Paramos tikslas
Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus tikslas – skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių), jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2017 metų ketvirtį.

Doktorantų, kurie gavo Lietuvos mokslo tarybos stipendiją ar paramą akademinei išvykai 2016 ar ankstesniais metais ir kurių dalykinės ataskaitos už gautą doktoranto stipendiją ar paramą doktoranto akademinei išvykai nebuvo pateiktos arba pateiktos pavėluotai, arba įvertintos neigiamai, arba per 10 dienų nuo doktorantūros studijų sustabdymo nepranešė apie tai Tarybai, 2017 ir vėlesnių metų paraiškos stipendijai gauti nebus svarstomos.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2016 m. gruodžio 15 d. 16 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti doktoranto stipendiją ir laisvos formos doktoranto vadovo rekomendaciją skirti doktoranto stipendiją.

Konkurso vykdymo tvarka
Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų vyks atskirai kiekvienos mokslo (meno) srities pogrupyje. Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, gali būti sudaromi bendri kelių mokslo sričių pogrupiai.

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos doktoranto stipendijai gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Lietuvos mokslo tarybos svetainėje iki 2017 m. kovo 1 d.

Stipendijos dydis ir skyrimas
Doktoranto stipendijos dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Konkretų doktoranto stipendijos dydį 2017 metams Taryba nustatys atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių kiekį ir jų lygį, doktorantų stipendijoms numatytą skirti lėšų sumą. Doktoranto stipendija skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.