Baigėsi I kvietimas 2016–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą „Link ateities technologijų“

[iki 2015-11-20]
Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2016 – 2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“. Paraiškos teikiamos iki 2015 m. lapkričio 20 d. 16 val.

Numatomas biudžetas
Programoje numatytos lėšos projektams įgyvendinti: 2016 m. – 1 160 tūkst. Eur, 2017 m. – 1 470 tūkst. Eur, 2018 m. – 1 470 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis
Paraiškos projektams įgyvendinti teikiamos ir konkursai vykdomi pagal kiekvieną programos uždavinio priemonę.

Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais)). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formas Tarybos elektroninėje sistemoje, iki 2015 m. lapkričio 20 d. 15 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
1. Projektas gali būti įgyvendinamas tik pagal vieną kurio nors uždavinio priemonę.

2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. vasario 1 d. ir ne vėliau kaip balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

5. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 300 tūkst. Eur.

6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

7. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2013–2015 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

7.1. Nacionalinės mokslo programos;

7.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

7.3. Mokslininkų grupių projektai;

7.4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ bendrų mokslinių tyrimų projektai.

8. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

9.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

9.2. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų 2005–2015 metų svarbiausių publikacijų sąrašai;

9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija
Prioritetas teikiamas mokslinių tyrimų, atitinkančių Europos kosmoso agentūros vykdomas programas ar galinčių jas papildyti naudingomis žiniomis ir kompetencijomis, projektams.

Rekomenduojama, kad projektas apimtų bent dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių.

Programoje įgyvendinami projektai gali apimti ne daugiau kaip penkis pirmuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapus, numatytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc., todėl skelbiant projekto rezultatus Taryba turi būti nurodyta kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą projekte atliktiems tyrimams suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų.

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse.

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kvietimo nuostatoms aptarti bus organizuojamas informacinis renginys. Tiksli renginio data bus paskelbta vėliau.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.