Baigėsi II kvietimas 2016–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą „Sveikas senėjimas“

[iki 2016-04-29]
Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2016–2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas“. Paraiškos teikiamos iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val.

Numatomas biudžetas
Šio kvietimo projektams numatoma skirti: 2016 metais – 0,16 mln. Eur, 2017 metais – 0,43 mln. Eur, 2018 metais – 0,85 mln. Eur.

Kvietimo aprėptis
Konkursai vykdomi pagal programos uždavinius. Šiam kvietimui paraiškos projektams įgyvendinti teikiamos pagal programos antrojo ir trečiojo uždavinio priemones:

II uždavinys. Pasitelkus biotechnologijų, nanotechnologijų, vaizdinimo, informacines ir telekomunikacijos technologijas, sukurti ligų, trumpinančių sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, ankstyvos diagnostikos ir eigos prognozavimo metodus:

2.1. priemonė. ieškoti ir tirti molekulinius veiksnius, skatinančius arba slopinančius žmogaus ląstelių senėjimą bei diferenciaciją ir regeneracinio potencialo sutrikimus, tirti tokių veiksnių diagnostinę bei taikomąją vertę;

2.3 priemonė. Kurti naujus įrankius ir priemones ligoms, trumpinančioms sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, diagnozuoti, diagnostikos procedūroms planuoti ir klinikiniams diagnostiniams sprendimams priimti, pasitelkus vaizdinimo, info- tele- ir nano- technologijas.

III uždavinys. Sukurti, tobulinti ir ištirti ligų, darančių įtaką sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmei, gydymo, ligonių reabilitacijos bei ilgalaikės stebėsenos metodus ir Lietuvos pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį mažinančias technologijas:

3.2. priemonė. Kurti ir tobulinti priemones ir technologijas, skirtas senyvų žmonių galimybėms ir siekiams stiprinti, siekiant geros sveikatos, saugumo, visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime ir savarankiškumo iki gilios senatvės;

3.3 priemonė. Kurti ir tobulinti individualizuotus senėjimą lydinčių ligų gydymo, reabilitacijos, ilgalaikės stebėsenos ir slaugos metodus.

Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formą Tarybos elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
1. Projektas gali būti įgyvendinamas tik pagal vieną programos uždavinį pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 gruodžio 31 d.

3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

4. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 140 tūkst. Eur.

5. Asmuo gali teikti po vieną šio kvietimo paraišką pagal kiekvieną uždavinį kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, tačiau pagrindiniai projekto vykdytojai (įskaitant projekto vadovą) turi atitikti šio kvietimo paraiškų rengimo nuostatų 6 punkte nurodytus reikalavimus.

6. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

6.1. nacionalinės mokslo programos;

6.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

6.3. mokslininkų grupių projektai;

6.4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ bendrų mokslinių tyrimų projektai.

7. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

8. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

8.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

8.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų publikacijų sąrašas;

8.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija
Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc. Galima papildoma privataus verslo ar užsienio šalių finansinė parama, bet skelbiant rezultatus, finansinė parama kitiems Tarybos administruojamiems projektams, išskyrus podoktorantūros stažuotes, nenurodoma.

Siekiant racionaliai paskirstyti Programos lėšas, rekomenduojame šiam kvietimui teikiamų projektų išlaidų sąmatas planuoti taip, kad kuo didesnė viso projekto biudžeto lėšų dalis būtų numatyta 2018 metais (apytikriai 2016 m. – 10%, 2017 m. – 30%, 2018 m. – 60%). Kiti su kvietimu susiję reikalavimai yra nurodyti dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Kvietimo nuostatoms aptarti bus organizuojamas informacinis renginys. Tiksli renginio data bus paskelbta vėliau.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė dr. Julija Sabataitytė, tel. (8 5) 261 9068, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.