Baigėsi Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės Baltarusijoje

[iki 2016-03-03]
Dalinių studijų ir mokslinių stažuočių laikotarpis: 2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. birželio mėn.

Reikalavimai kandidatams:
 • Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – MSI) institucijose:
Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai).

Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius dokumentus. Dalinių studijų trukmė – nuo 5 iki 10 mėnesių.

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Mokslinių stažuočių trukmė – nuo 1 iki 10 mėnesių.

Trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, rezidentai, meno aspirantai. Trumpalaikių mokslinių stažuočių trukmė – nuo 1 iki 10 mėnesių.
 • Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis:
fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.

Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis.
Viso bus finansuojama:
 • 10 mėnesių dalinių studijų;
 • 10 mėnesių mokslinių stažuočių;
 • 10 mėnesių trumpalaikių mokslinių stažuočių.
Skiriamas finansavimas:
Fondas skiria Lietuvos valstybinę stipendiją, iš kurios gali būti dengiamos pragyvenimo, nakvynės, vietinio transporto ir kt. išlaidos:
 • 456,00 EUR/mėn. - bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
 • 570,00 EUR/mėn. - magistro studijų studentams;
 • 760,00 EUR/mėn. – doktorantūros, rezidentūros, mano aspirantūros studijų studentams;
 • 1140,00 EUR/mėn. - mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams;
 • Vykstantiems į Minską, stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento, kuris yra lygus 1,15; vykstantiems į Gardiną - 0,95.
 • Fondas skiria 87,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal.
Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Konkursui pateikiami dokumentai:
 1. Paraiška.
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Šis raštas turi būti patvirtintas: fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams, tyrėjams.
 3. Dokumentai anglų arba rusų kalba (originalai ir 1 kopija):
1) Baltarusijos Respublikos MSI raštas dėl sutikimo priimti. Rašte turi būti nurodytas veiklos laikotarpis. Mokslinėms stažuotėms šiame rašte turi būti nurodyta tyrimų kryptis.

2) Dvi rekomendacijos išduotos per pastaruosius 6 mėnesius Lietuvos MSI, kurioje studijuojate arba dirbate. Viena rekomendacija pateikiama Lietuvos MSI, kurioje mokotės ar dirbate, atstovo, kita – tos srities mokslininko, studijų, mokslinio darbo vadovo.

3) Išsilavinimo dokumentai:
 • Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
 • Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro.
4) Gyvenimo aprašymas su paskutinių 2 metų svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašu (doktorantams ir stažuotojams).

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Konkursas skelbiamas remiantis LR Vyriausybės nutarimu ir tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir Baltarusijos dėl bendradarbiavimo švietimo srityje, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas.
 • Paraiškos teikiamos iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius.
Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Išsamiau apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Baltarusijos Respublikos atsakinga institucija, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2016 m. gegužės 1 d. Atitinkamai Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės šiuo el. paštu.

Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189
Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368