Baigėsi Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės Kinijoje

[iki 2016-04-04]
Dalinių studijų ir mokslinių stažuočių laikotarpis: 2016 m. rugsėjo mėn. – 2017 m. liepos mėn.

Reikalavimai kandidatams:
Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – MSI) institucijose:
 • Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai).
Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius dokumentus. Dalinių studijų trukmė – nuo 5 iki 10 mėnesių.
 • Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Mokslinių stažuočių trukmė – nuo 5 iki 10 mėnesių.
Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis: fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.

Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis.
Viso bus finansuojama:
 • 25 stipendijos visoms studijų ir mokslinės veiklos sritims;
 • 3 stipendijos medicinos studijų programos studentams.
Skiriamas finansavimas:
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė:
 • Skiria stipendiją nuo 2500,00 iki 3500,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia nemokamą studijų vietą programoje dalyvaujančiame Kinijos universitete;
 • Suteikia nemokamą apgyvendinimą universiteto bendrabutyje. Kitu atveju, skiria pragyvenimui nuo 700,00 iki 1000,00 CNY/mėn.;
 • Apmoka sveikatos draudimą;
 • Išsamiau apie Kinijos Liaudies Vyriausybės skiriamą finansavimą.
Švietimo mainų paramos fondas skiria 1014,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal.

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Konkursui pateikiami dokumentai:
1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui.

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Šis raštas turi būti patvirtintas: fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams.

3. Dokumentai anglų kalba (originalas ir 1 kopija):

1) Paraiška Kinijos stipendijų tarybai (paraišką el. sistemoje būtina pateikti vėliausiai iki š.m. balandžio 1 d.). Pildant paraišką vadovaukitės paraiškos pildymo instrukcija.

2) Išsilavinimo dokumentai:
 • Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
 • Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro apostile. Konkursui teikiamos aukščiausią turimą akademinį laipsnį įrodančio dokumento kopijos.
3) Studijų ar mokslinės stažuotės planas (500 ir daugiau žodžių dalinėms studijoms, 800 ir daugiau žodžių stažuotėms).

4) Dvi rekomendacijos išduotos per pastaruosius 6 mėnesius, pasirašytos Lietuvos MSI, kurioje mokotės ar dirbate, atstovo ir Jūsų studijų/mokslinės veiklos srities mokslininko ar studijų/ mokslinio darbo vadovo. Teikiantiems paraiškas mokslinėms stažuotėms (angl. Senior scholar programs), rekomendacijos turi būti pasirašytos profesoriaus arba docento.

5) Teikiant paraišką muzikos studijų programoms būtina pateikti CD laikmeną su savo darbų įrašais. Dailės studijų programoms būtina pateikti CD laikmeną, kurioje būtų įrašyti du eskizai, du tapybos kūriniai ir du kiti Jūsų darbai).

6) Pareiškėjai, kurie planuoja vykti ilgesniam nei 1 semestro studijų/stažuotės laikotarpiui, turi pateikti medicininės pažymos spalvotą kopiją. Pažymos originalą pasilikite sau, nes jis bus reikalingas atvykus į Kiniją.

Atkreipiame dėmesį, jog pažyma turi būti pasirašyta ir antspauduota gydytojo, taip pat turi būti antspauduota gydymo įstaigos spaudu prie pareiškėjo nuotraukos (pirmame puslapyje) ir antrame puslapyje. Rekomenduojame atidžiai perskaityti medicininės pažymos formą ir iš anksto užsiregistruoti gydytojo konsultacijai, dėl reikiamų tyrimų atlikimo ir pažymos užpildymo. Kai kurių nurodytų kraujo tyrimų rezultatai gaunami tik po savaitės. Medicininė pažyma galioja tik 6 mėnesius.

7) Oficialus Kinijos universiteto priimti studijoms/stažuotei raštas (angl. Admission Letter). Nepateikus šio rašto, Kinijos stipendijų taryba pasiūlo universitetą savo nuožiūra. Dėl sutikimo priimti rašto kreipkitės į programoje dalyvaujančių Kinijos universitetų tarptautinių ryšių skyrius.

8) Paraiškų teikėjams,turintiems kinų kalbos mokėjimo lygį įrodantį sertifiktą (angl. HSK Certificate), rekomenduojama kopiją pateikti kartu su paraiška.​

Dokumentus prašome sudėti eiliškumo tvarka, kiekvieną komplektą susegant viršutiniame kairiame kampe arba įdedant į įmautę.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Konkursas skelbiamas remiantis LR Vyriausybės nutarimu ir tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės dėl kultūrinio bendradarbiavimo, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas.
 • El. paraiškos Kinijos stipendijų tarybai teikiamos iki 2016 m. balandžio 1 d.
 • Visi dokumentai Švietimo mainų paramos fondui turi būti pristatyti vėliausiai iki 2016 m. balandžio 4 d. 16 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius.
Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos. Jeigu paraišką atnešite, būtinai dokumentus įteikite administratorei.
 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Išsamiau apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Kinijos stipendijų taryba, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2016 m. liepos 31 d. Atitinkamai Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu.

Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189
Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368