Baigėsi Programos SUMFOREST 2016 metų kvietimas

[iki 2016-06-17]
Š. m. kovo 21 d. paskelbtas tarptautinis programos 7BP ERA-NET SUMFOREST 2016 metų kvietimas teikti paraiškas „Darnūs miškai ateities visuomenei“. Paraiškas galima teikti iki 2016 m. birželio 17 d. 15 val. (CET).

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 20 šalių: Airija, Austrija, Baltarusija, Belgija, Ispanija, Italija, Kanada, Kroatija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Prancūzija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Vokietija.

Planuojamas kvietimo biudžetas, paremtas dalyvaujančių šalių indėliu – 9 mln. Eur. Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – 100 tūkst. Eur.

Programos dalyvius finansuos atitinkamos šalies nacionalinės ir regioninės finansuojančios institucijos. Lietuvoje dalyvius finansuos Aplinkos ministerija ir Lietuvos mokslo taryba (konkrečią finansuojančiąją instituciją reikia nurodyti tarptautinėje paraiškoje).

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:
  • Atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių pagrindu veikiančių vertės grandinių tvarumo (darnumo) lyginamasis įvertinimas su pasiūlymais politikos sprendimams;
  • Rizikoms atsparesnis miškų ūkis – adaptuoti miškų ūkio režimai, įtraukiantys su galimu klimato kaitos poveikiu susijusį rizikos įvertinimą, įskaitant atitinkamus pasiūlymus politikos sprendimams;
  • Kompromisų (trade-offs), susijusių su miško ekosistemų paslaugų teikimu, nagrinėjimas, įkainojimas ir įvertinimas, įskaitant atitinkamus pasiūlymus politikos sprendimams.
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Tarptautinį projektą gali vykdyti konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 viena nuo kitos nepriklausomos institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos vienpakope tvarka programos SUMFOREST elektroninėje sistemoje iki 2016 m. birželio 17 d. 15 val. (CET). Rekomenduojama iki 2016 m. gegužės 20 d. elektroninėje sistemoje užpildyti paraiškos A dalį pareiškėjo ir partnerių tinkamumui įvertinti.

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
  • Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai;
  • Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais;
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 100 tūkst. Eur;
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
Daugiau informacijos apie nacionalines taisykles ir su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Visa informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai pateikti 7 BP ERA-NET SUMFOREST interneto svetainėje.