Baigėsi II kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2018 m. pagal programą „Gerovės visuomenė“

[iki 2016-05-16]
Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 25 d. 16 val.

Numatomas biudžetas
Šio kvietimo projektams 2017 metais numatoma skirti ~ 460 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal visus programos uždavinius:

1. Pagrįsti moksliniais tyrimais saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės vystymąsi Lietuvoje, išanalizuojant visuomenės struktūrą (stratifikaciją), vertybes, nuostatas ir elgsenos kaitą, socialinį, tautinį ir religinį tapatumą, emigracijos ir reemigracijos veiksnius, socialinę nelygybę ir socialinę atskirtį, sveikatos, socialinius, ekonominius ir kitus gyvenimo kokybei svarbius veiksnius, socialinę pagalbą tobulinančias socialines investicijas, sveikatos apsaugos ir paslaugų sistemą, kitų (ne tik sveikatos ir teisėsaugos) sektorių įsitraukimą į sveikos ir saugios visuomenės formavimo procesus.

2. Prognozuoti ir pagrįsti šalies sumanų augimą ir gerovės plėtrą, išanalizuojant politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat teritorinės (regioninės) diferenciacijos veiksnius, gerovės sistemos ir šalies ekonominės plėtros sąveikas, parengiant verslumo bei inovacijų ekosistemos studijų, kuriose bus pateikta siūlymų ir rekomendacijų naujoms paslaugoms, rinkų plėtrai, socialinių idėjų kūrimui bei jų diegimui viešajame sektoriuje ir versle pagrįsti, įvertinta gerovės institucijų – socialinės ir sveikatos apsaugos, darbo rinkos ir būsto politikų, švietimo sistemos – veikla ir jų įtaka šalies ekonomikai, demokratijos bei pilietinės visuomenės raidai, politiniams prioritetams ir šalies valdančiojo elito nuostatoms.

3. Pagrįsti moksliniais tyrimais atsakingą ir gerą valdymą, išanalizuojant šalies politinę ir valdymo sistemas kaip gerovės visuomenės plėtros priemones, politikos įgyvendinimo gebėjimus, kolektyvinio veiksmo problemas, europietišką Lietuvos tapatybę ir parengiant siūlymų ir rekomendacijų dėl atsakingos ir atviros viešosios politikos, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, piliečių ir visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme bei teisinės sistemos stiprinimo.

Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. gegužės 25 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
1. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

5. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 110 tūkst. Eur (2017 m. rekomenduojama planuoti ne daugiau kaip 45 tūkst. Eur).

6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

7. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

7.1. Nacionalinės mokslo programos;

7.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

7.3. Mokslininkų grupių projektai.

8. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

9.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

9.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų publikacijų sąrašai;

9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija
Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc., todėl skelbiant rezultatus Taryba turi būti nurodyta kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą tyrimui suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų.

Kiti su kvietimu susiję reikalavimai yra nurodyti dokumentuose, skelbiamuose programos tinklalapyje.

Kvietimo nuostatoms aptarti bus organizuojamas informacinis renginys. Tiksli renginio data bus paskelbta vėliau.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8 5) 261 6130, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.