Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2016 metų II pusmetį gauti

[iki 2016-05-16]
Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2016 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 16 d. 16 val.

Paramos tikslas
Paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Parama skirta dalyvavimui tarptautiniuose mokslo ar meno renginiuose, tarptautiniuose seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotėms mokslo ir studijų ar kitose institucijose, vykdančiose mokslinius tyrimus. Išvykos atlikti mokslinį darbą ar rinkti medžiagą moksliniam darbui nėra remiamos.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių), jeigu išvyka bus ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://junkis.lmt.lt iki 2016 m. gegužės 16 d. 16 val. Paraišką sudaro:

1) doktoranto prašymas,

2) doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas ir informacija apie akademinę išvyką,

3) institucijos rekomendacija skirti paramą doktoranto akademinei išvykai,

4) doktoranto vadovo rekomendacija skirti paramą doktoranto akademinei išvykai.

Sąlygos doktoranto akademinei išvykai ir paraiškų teikimui
1. Doktoranto akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2016 m. liepos 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 15 d. bei trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.

2. Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.

3. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.

4. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.

Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos
Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai finansuojamai doktoranto akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija, įvertinusi paraišką.

Doktoranto akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo būdais. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba maitinimo išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis.

Konkurso vykdymo tvarka
Konkursas paramai doktorantų akademinėms išvykoms gauti vyks visų mokslo ir meno sričių doktorantams kartu.

Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

  1. Mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių kiekis ir lygis;
  2. Mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybė ir reikšmingumas;
  3. Tarptautinio mokslo ar meno renginio, seminaro, doktorantų mokyklos ar stažuotės institucijos, į kurią vykstama, mokslinis ar meninis lygis (įskaitant dalyvavimo pobūdį).
Papildoma informacija
Primename, kad doktoranto, kuris gavo Tarybos stipendiją ar paramą akademinei išvykai ankstesniais metais ir kurio dalykinė ataskaita už gautą doktoranto stipendiją ar paramą doktoranto akademinei išvykai nebuvo pateikta arba pateikta pavėluotai, arba įvertinta neigiamai, arba per 10 dienų nuo doktorantūros studijų nutraukimo nepranešusio apie tai Tarybai, 2016 ir vėlesnių metų paraiškos paramai gauti nebus svarstomos.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Tarybos svetainėje iki 2016 m. liepos 1 d.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3-108)

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.