Žodynėlis

Puslapis – ketvirtasis sisteminis tinklavietės lygis, bevardis numeruotasis straipsnių dėklas, apimantis iki 20 straipsnių.
 
Autorius – registruotas tinklavietės narys. Didžioji dalis „@eities“ autorių yra mokslo laipsnius arba jų atitikmenis turintys Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų tyrėjai arba dėstytojai. Dalyvauja nemažas būrys doktorantų. Likusią nedidelę dalį sudaro Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų administracijų atstovai bei „@eities“ darbuotojai.
 
Dėklas – sisteminis tinklavietės lygis, turintis pastovųjį URL adresą, leidžiantis skirstyti, rūšiuoti, gretinti ir vienus į kitus dėti vardinius arba numeruotuosius duomenų telkinius. Tinklavietėje esama 5 lygių dėklų:
I. skiltis >
II. temynas >
III. tema >
IV. puslapis >
V. straipsnis​
 
Skiltis – pirmasis (aukščiausiasis) sisteminis tinklavietės lygis, vardinis numeruotasis įdėtinių skilčių arba temynų dėklas.
 
Temynas – antrasis sisteminis tinklavietės lygis, vardinis numeruotasis temų dėklas. Temynų esama uždarųjų ir atvirųjų. Pavyzdžiui, rankraščių skiltyje esantys uždarieji temynai yra skirti autoriams, drauge arba skyrium rašantiems ir taisantiems mokslo renginių arba veikalų rankraščius. Skaityti ir rašyti uždaruosiuose temynuose gali tik autoriai, kuriems temynai yra skirti. Autoriai, kuriems temynai nėra skirti, ir visi tinklavietės svečiai (neregistruoti skaitytojai) uždarųjų temynų pasiekti negali.
 
Straipsnis – penktasis (žemiausiasis) sisteminis tinklavietės lygis, bevardis numeruotasis teksto pastraipų dėklas. Straipsniai dėklo prasme tinklavietėje nepainiotini su to paties pavadinimo akademiniu žanru, tai yra straipsniais veikalo prasme. Kiekvienas straipsnis tinklavietėje turi savo pastovųjį URL adresą. Vienas straipsnis paprastai apima 2–3 vidutinio dydžio pastraipas, arba 1700–2000 rašmenų. Vadinasi, leidiniai tinklavietėje skelbiami juos straipsniuojant, tai yra skaidant į straipsnius po maždaug 2–3 saikingo dydžio pastraipas, turinčius savo pastoviuosius URL adresus, kurie leidžia sparčiai naršyti ir akimirksniu rasti ieškomus tekstus net itin didelės apimties leidiniuose.
 
Leidinys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje raštu, garsu ir (ar) vaizdu skelbtas mokslo renginys arba veikalas, atitinkantis akademiniams renginiams arba veikalams keliamus reikalavimus. Tinklavietėje skelbiami ir kintamojo (HTML), ir pastoviojo (PDF) maketų leidiniai.
 
Veikalas – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje skelbtas mokslo leidinys, kurio turinio nesudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo veikalų pavyzdžiai: bibliografija, biografija, komentaras, meno albumas, meno kūrinys, monografija, recenzija, straipsnis, straipsnių rinkinys, studija, šaltinis, vadovėlis, vertimas, žinynas, arba žodynas.

Rinkdamiesi savo tyrimui tinkamiausią veikalo žanrą, mokslininkai raginami susipažinti su Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikoje siūlomais apibrėžimais.
 
Renginys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje skelbtas mokslo leidinys, kurio turinį sudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių rašytinių mokslo renginių pavyzdžiai:
  • dialogas – stiliaus požiūriu neformali 2–4 mokslininkų diskusija raštu;
  • simpoziumas – stiliaus požiūriu pusiau formali 5–10 mokslininkų diskusija raštu;
  • konferencija – stiliaus požiūriu formali 10–30 mokslininkų diskusija raštu;
  • kongresas – stiliaus požiūriu formali vienu metu bendra tematika plėtojama kelių rašytinių mokslo renginių seka;
  • paskaita – mokslinis pranešimas, kuriam pasibaigus vyksta mokslininkų diskusija raštu.
  • seminaras – stiliaus požiūriu pusiau formalios mokomosios akademinės pratybos raštu.
 
Kolegialioji recenzija – tai glausta vertinamoji išvada apie parengto mokslo (ar meno) darbo atitikimą akademinių leidinių reikalavimams. Tinklavietėje leidiniai skelbiami, gavus mažiausiai dviejų dalykinę leidinio sritį išmanančių mokslininkų, kurie nėra leidinio bendraautoriai ir nėra „@eities“ darbuotojai, teigiamas kolegialiąsias recenzijas. Recenzija rašoma tokia forma:
[vieta, data]

Su [autoriaus asmenvardis] parengtu mokslo (ar meno) darbu:

[bibliografinis darbo aprašas]​

susipažinau.

Tvirtinu, kad darbas atitinka [mokslo ar meno sritis ir kryptis] leidiniams keliamus akademinius reikalavimus ir gali būti skelbiamas recenzuotu mokslo (ar meno) leidiniu.

[recenzento mokslo vardas, laipsnis, asmenvardis

parašas

pareigybė
įstaiga
recenzento e. pašo adresas]
Tinklavietė priima ir išplėstines recenzijas, kuriose recenzentai savo išvadas grindžia, tačiau išplėstinės recenzijos – nebūtinos.

Tinklavietė priima tik teigiamas recenzijas, neigiamų recenzijų nepriima ir nekaupia.

Teigiamos recenzijos tinklavietei perduodamos PDF bylose arba tiesiogiai, telkiantis tinklavietės priemones, kuriomis autoriai ir recenzentai gali naudotis leidinių rengimo metu.

Su parengto mokslo darbo kokybe susijusius recenzavimo klausimus autorius su recenzentais derina ir sprendžia tiesiogiai, tinklavietei netarpininkaujant.
 

Priedai: