Baigėsi Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės Meksikoje

[iki 2016-09-08]
Dalinių studijų ir mokslinių stažuočių laikotarpis: 2017–2018 m. m.

Išsami informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimus kandidatams, programoje dalyvaujančių mokslo institucijų sąrašas ir kita aktuali informacija pateikiama oficialiame kvietime.

Siūlomos 3 stipendijos:
 • Dalinėms studijoms – akademinio mobilumo programoms;
 • Mokslinei stažuotei;
 • Mokslinėms stažuotėms baigus doktorantūros studijas (Postdoctoral Fellowships);
 • Specializacijos studijoms;
 • Magistro ir doktorantūros studijoms (Master´s degree, Doctorate);
 • Medicinos srities specializacijos studijoms (Medical specialities and subspecialities).
Reikalavimai kandidatams:
 • Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – MSI) institucijose:
Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai);

Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius dokumentus;

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai ir dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.
 • Minimalus pažymių vidurkis 8,00 balai iš 10 (pagal 10 balų vertinimo skalę) per paskutinius akademinius metus.
 • Mokėti ispanų kalbą pažengusio vartotojo lygiu pagal Europos kalbų lygmenis.
Skiriamas finansavimas:
Meksikos vyriausybė:

 • skiria stipendiją pragyvenimui (dalinėms studijoms – apie 502,32 USD/mėn.; doktorantūros studijoms, mokslinei stažuotei, medicinos srities specializacijos studijoms – apie 627,90 USD/mėn.);
 • padengia registracijos mokestį ir mokestį už mokslą;
 • padengia sveikatos draudimo, įsigaliojančio nuo 3 stipendijos mėnesio, išlaidas;
 • padengia kelionės išlaidas nuo Meksiko miesto iki studijų, mokslinės stažuotės vietos ir atgal, atvykimo į šalį ir išvykimo dienomis.
Švietimo mainų paramos fondas:
 • padengia kelionės iki Meksikos ir atgal išlaidas, skiriant iki 1100 EUR išmoką kelionei.
Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Konkursui pateikiami dokumentai:

Dokumentai lietuvių kalba (1 originalus komplektas):
 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui (pildykite formą „Valstybinė stipendija ir išmoka kelionei“).
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Šis raštas turi būti patvirtintas: fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams.
Dokumentai ispanų kalba (1 originalus komplektas ir 1 originalaus komplekto kopija):
 1. Paraiška Meksikos Vyriausybės stipendijai (pilnai užpildyta, su nuotrauka).
 2. Motyvacinis laiškas, kuriame būtų pagrįstas pasirinktų studijų/ mokslinės stažuotės pasirinkimas.
 3. Gyvenimo aprašymas (iki 3 puslapių).
 4. Sutikimo priimti studijoms ar mokslinei stažuotei raštas iš Meksikos mokslo ir studijų institucijos, pasirašytas atsakingo asmens (Director of the International Affairs Office, Director of Academic Exchanges, Head of the Graduate Studies Department, Graduate Studies Coordinator, etc.), kuriame būtų nurodyta studijų/mokslinės stažuotės trukmė (įvardytos tikslios pradžios ir pabaigos datos), taip pat įvardyta pasirinkta studijų, stažuotės veikla. Mokslinių stažuočių atveju, sutikimo rašte turi būti nurodyta, jog kandidatui bus skirtas stažuotės vadovas, padėsiantis tinkamai įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus. Esant galimybei nurodyti stažuotės vadovo vardą.
 5. Įgyto paskutinio diplomo ir jo priedėlio, ar mokslinio laipsnio diplomo kopija (oficialiai patvirtinta kopija, pridėtas vertimas į ispanų kalbą).
 6. Pažyma apie mokymosi rezultatus 10 balų skalėje. Jei mokymosi rezultatai pateikiami ne 10 balų skalėje, jie turi būti išreikšti lygiaverčiai 10 balų skalei.
 7. Teikiantiems paraišką mobilumo programai, pridedamas Lietuvos MSI oficialus raštas, kuriuo patvirtinama Meksikos aukštojoje mokykloje įgytų studijų programos (dalykų) kreditų įskaitymas studentui sugrįžus.
 8. Teikiantiems paraiškas mokslinėms stažuotėms, pridedamas raštas, įrodantis, jog paraiškos teikėjas yra baigęs arba studijuoja pagal magistro arba doktorantūros studijų programą.
 9. Ispanų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas, išduotas aukštosios mokyklos arba kitos atsakingos institucijos.
 10. Gimimo liudijimo kopija (oficialus vertimas).
 11. Paso kopija (oficialus vertimas).
 12. Originali medicininė pažyma išduota viešos arba privačios sveikatos priežiūros institucijos, ne anksčiau nei prieš tris mėnesius iki paraiškos teikimo. Nepriklausomų sveikatos specialistų pažymos nebus priimtos.
 13. 4 nuotraukos (skirtos dokumentui, 3x3 cm, ant nugarėlių turi būti užrašytas vardas, pavardė ir tautybė). Atkreipkite dėmesį, kad užrašas ant nuotraukų nenusitrintų.
 14. Raštas, patirtintas Jūsų parašu, jog sutinkate su programos sąlygomis. Formą rasite šiuo adresu.
Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Konkursas skelbiamas remiantis LR Vyriausybės nutarimu ir tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas.
 • Paraiškos teikiamos iki 2016 m. rugsėjo 8 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data):
Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius.

Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Išsamiau apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims atsakinga institucija Meksikoje, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2016 m. lapkričio 22 d. Atitinkamai Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu.

Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189
Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368
 
Grįžti