Baigėsi 2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektų finansavimui 2018–2020 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 31 d. 17 val.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gegužės 31 d. 17 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:
 1. Projekto vadovų visose trijose šalyse gyvenimo aprašymai;
 2. Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių penkių (2012–2017) metų publikacijų sąrašai ir jų citavimo duomenys;
 3. Projekto vadovų ir institucijų vadovų visose trijose šalyse patvirtinimas apie teikiamą paraišką.
Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 3 metų.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
  1. fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui, vieneriems metams gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 6250 JAV dolerių;
  2. socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieneriems metams gali būti skiriama iki 20 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5000 JAV dolerių.
 5. Taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.
 6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 7. Pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis projekte nėra nustatyta.
 8. Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 9. Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų dalyvavimą projekto veiklose, ypač didelį dėmesį skiriant jų mobilumo veikloms.
 10. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis, Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos gairėmis bei Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje skelbiamomis nuostatomis.
Papildoma informacija
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

Informacija apie programą ir partnerių paiešką anglų kalba skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Kornelija Janavičiūtė tel. (8 5) 210 7396, e. p. [email protected]
 
Grįžti