Baigėsi Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi susitarimu dėl dvišalio švietimo mainų vykdymo, siūlo Lietuvos Respublikai valstybines stipendijas 2017-2018 akademiniams metams. Stipendijos skiriamos laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. liepos mėn.

Reikalavimai kandidatams:
Paraiškas gali teikti:
 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, neturintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantys darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis;
 • Trečiųjų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.
Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų / mokslo sričių ir krypčių:
 • Bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros studijų studentai, taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai ne vyresni nei 45 m.;
 • Dėstytojai ir tyrėjai, turintys ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne vyresni nei 50 m.
Paraiškas dalinėms studijoms gali teikti tik gerai besimokantys studentai:
 • Biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 7,0 balai ir asmuo turi neturėti akademinių skolų;
 • Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0 balai ir asmuo turi neturėti akademinių skolų.
 • Ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis, pagal Europos kalbų metmenis.
Viso bus finansuojama:
 • 25 stipendijos visoms studijų ir mokslo kryptims;
 • 3 papildomos stipendijos medicinos studijų programų studentams.
Skiriamas finansavimas:
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė:
 • Skiria stipendiją nuo 2500,00 iki 3500,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia nemokamą studijų vietą programoje dalyvaujančiame Kinijos universitete;
 • Suteikia nemokamą apgyvendinimą universiteto bendrabutyje. Kitu atveju, skiria pragyvenimui nuo 700,00 iki 1000,00 CNY/mėn.;
 • Suteikia, pagal Kinijos stipendijų tarybos taisykles, numatytos apimties sveikatos draudimą.
Išsamiau apie Kinijos Liaudies Vyriausybės skiriamą finansavimą: China Scholarship Council.

Švietimo mainų paramos fondas
Kinijos stipendijų tarybos patvirtintiems kandidatams skiria 1100,00 EUR išmoką vienos kelionės išlaidoms į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal.

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Konkursui pateikiami dokumentai:
1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą: Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos. Atkreiptinas dėmesys, kad pildant paraišką sistemoje turi būti prisegamas mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate raštas, patvirtinantis, kad Jūsų dalinės studijos ar mokslinė stažuotė yra suderinta. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;

2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti anglų kalba (popierinės versijos – originalas ir 1 kopija):
 1. Paraiška Kinijos stipendijų tarybai: China Scholarship Council. Paraišką taip pat būtina pateikti sistemoje (internetu). Tai būtina padaryti iki 2017 m. balandžio 1 d. Pildant paraišką privaloma vadovautis paraiškos pildymo instrukcija;
 2. Išsilavinimo dokumentai:
 3. Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro. Konkursui teikiamos aukščiausią turimą akademinį laipsnį įrodančio dokumento kopijos;
 4. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of Academic Records). Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė). Jeigu įrašai apie studijų rezultatus nėra anglų kalba, jie turi būti išversti į anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas mokslo ir studijų institucijos arba notaro.
 5. Studijų planas arba planuojamo mokslinio tyrimo aprašymas:
  1. Ne mažiau kaip 200 žodžių bakalauro studijų studentams;
  2. Ne mažiau kaip 500 žodžių laipsnio nesuteikiančių programų studentams;
  3. Ne mažiau kaip 800 žodžių magistro, doktorantūros studijų studentams, dėstytojams ir tyrėjams;
 6. 2 rekomendacijos parengtos per pastaruosius 6 mėnesius, pasirašytos profesoriaus arba docento (detalesnę informaciją apie rekomendacijų teikimą, rasite pildydami Švietimo mainų paramos fondo paraišką: Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos.
 7. Teikiant paraišką muzikos studijų programoms būtina pateikti CD laikmeną su savo darbų įrašais. Dailės studijų programoms būtina pateikti CD laikmeną, kurioje būtų įrašyti 2 Jūsų eskizai, 2 tapybos kūriniai ir 2 kiti Jūsų darbai;
 8. Jeigu planuojate vykti ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, turite pateikti spalvotą medicininės pažymos kopiją. Pažymos originalą pasilikite sau, nes jis bus reikalingas atvykus į Kiniją. Atkreiptinas dėmesys, kad medicininė pažyma turi būti pasirašyta ir antspauduota gydytojo, taip pat turi būti antspauduota gydymo įstaigos spaudu prie Jūsų nuotraukos (pirmame puslapyje) bei antrame puslapyje. Rekomenduojame medicininės pažymos formą perskaityti atidžiai ir iš anksto užsiregistruoti gydytojo konsultacijai, dėl reikiamų tyrimų atlikimo ir pažymos užpildymo (kai kurių nurodytų kraujo tyrimų rezultatai gaunami tik po savaitės). Pažymėtina, kad medicininė pažyma nuo jos išdavimo dienos galioja tik 6 mėnesius;
 9. Oficialus Kinijos universiteto priimti raštas (gali būti skenuotas) (angl. An Addmission Letter). Nepateikus šio rašto Kinijos stipendijų taryba pasiūlo universitetą savo nuožiūra. Dėl sutikimo priimti rašto kreipkitės į programoje dalyvaujančių Kinijos universitetų tarptautinių ryšių skyrius;
 10. Paraiškų teikėjams, turintiems kinų kalbos mokėjimo lygį įrodantį sertifikatą (angl. HSK Certificate), rekomenduojama kopiją pateikti kartu su paraiška.
Dokumentus prašome sudėti eiliškumo tvarka, kiekvieną komplektą susegant viršutiniame kairiame kampe arba įdedant į įmautę.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • El. paraiška Kinijos stipendijų tarybai teikiama iki 2017 m. balandžio 1 d. (pildoma paraiškų teikimo sistemoje: China Scholarship Council. Pildant paraišką privaloma vadovautis paraiškos pildymo instrukcija);
 • El. paraiška Švietimo mainų paramos fondui teikiama iki 2017 m. kovo 31 d. (pildoma paraiškų teikimo sistemoje: Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos);
 • Visi papildomi dokumentai (nurodyta aukščiau; primename, kad pateikiamas kiekvieno dokumento originalas ir 1 kopija) Švietimo mainų paramos fondui turi būti išsiųsti vėliausiai iki 2017 m. kovo 31 d. (pašto spaudo data) arba pristatyti asmeniškai į Švietimo mainų paramos Fondą iki 2017 m. kovo 31 d. 15:00 val. Pateikimo adresas:
  • Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui,Rožių al. 2, 03106 Vilnius
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama.
 • Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Esant dideliam paraiškų teikėjų skaičiui, kandidatai gali būti kviečiami pokalbiui;
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Kinijos stipendijų taryba, kuri informuos Švietimo mainų paramos fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2017 m. liepos 31 d. Atitinkamai Švietimo mainų paramos fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės: į projektų koordinatorę Eglę Grigonytę, el. paštu [email protected], tel. nr.: (8 5) 250 7368.
 
Grįžti