Baigėsi Programos NORFACE T2S kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORFACE mokslinių tyrimų programos „Transformacijos ir tvarumas“ (angl. Transformations to Sustainability, T2S) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas. Trumpąsias paraiškas galima teikti iki balandžio 5 d. 17 val. EDT laiku (22.00 GMT) elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietimo tyrimų srityse dalyvaujančios šalys išvardintos žemiau:
Belgija (Flandrijos ir Valonijos regionai), Brazilija, Kinija (Taipėjus), Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Japonija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, JAV.

Lietuva dalyvauja kvietime, kaip bendradarbiaujanti šalis (angl. Cooperation partner).

Kvietimo biudžetas sudaro apie 13 mln. eurų. Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 tūkst. Eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas remti socialinių mokslų tyrimus.
Mokslo projektas gali būti teikiamas pagal šias kvietimo temas:
  1. Visuomenės transformacijų ir tvarumo vadyba (angl. Governance of societal transformations to sustainability);
  2. Visuomenės transformacijų ir tvarumo ekonomika bei finansai (angl. Economy and finance of societal transformations to sustainability);
  3. Gerovės, gyvenimo kokybės, tapatumo, socialinių ir kultūrinių vertybių sąryšis su visuomenės transformacijomis ir tvarumu (angl. Well-being, quality of life, identity, and social and cultural values in relation to societal transformations to sustainability).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo iš 3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Skatinama, kad konsorciumą sudarytų ne mažiau kaip 2 dalyviai, prašantys finansavimo iš 2 kvietime dalyvaujančių Europos Sąjungos šalių narių ar asocijuotos šalies ir partneris iš kitos nei Europos Sąjungos ar asocijuotos kvietime dalyvaujančios šalies. Lietuvos dalyviai gali dalyvauti projektuose kaip papildomi partneriai, t.y gali prisijungti prie minimalius reikalavimus atitinkančio konsorciumo.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos teikiamos nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. balandžio 5 d. 17 val. EDT laiku (22.00 GMT), o išsamiosios – iki 2017 m. rugsėjo 26 d. elektroninėje sistemoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai.

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (2014-10-27 nutarimas Nr. VIII-26) ir kvietimo svetainėje nurodytais dokumentais.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie programą lietuvių ir anglų kalba.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia Kornelija Janavičiūtė, tel. (8 5) 210 7396, e. p. [email protected].