Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 15 d. 16 val.

Paramos tikslas
Paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Parama skirta dalyvavimui tarptautiniuose mokslo ar meno renginiuose, tarptautiniuose seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotėms mokslo ir studijų ar kitose institucijose, vykdančiose mokslinius tyrimus.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių).

Doktorantų, kurie gavo Lietuvos mokslo tarybos stipendiją ar paramą akademinei išvykai 2016 ar ankstesniais metais ir kurių dalykinės ataskaitos už gautą doktoranto stipendiją ar paramą doktoranto akademinei išvykai nebuvo pateiktos arba pateiktos pavėluotai, arba įvertintos neigiamai, arba per 10 dienų nuo doktorantūros studijų sustabdymo nepranešė apie tai Tarybai, 2017 ir vėlesnių metų paraiškos paramai gauti nebus svarstomos.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gegužės 15 d. 16 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą doktoranto akademinei išvykai bei laisvos formos doktoranto vadovo rekomendaciją skirti paramą doktoranto akademinei išvykai ir, jei prašoma paramos stažuotei, kvietimą stažuotis.

Sąlygos doktoranto akademinei išvykai ir paraiškų teikimui
  1. Doktoranto akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d.
  2. Išvyka turi trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.
  3. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
  4. Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
  5. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.
  6. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.
Konkurso vykdymo tvarka
Konkursas paramai doktorantų akademinėms išvykoms gauti vyks visų mokslo ir meno sričių doktorantams kartu. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Lietuvos mokslo tarybos svetainėje iki 2017 m. liepos 3 d.

Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos
Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai finansuojamai doktoranto akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija, įvertinusi paraišką.

Doktoranto akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo būdais. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba maitinimo išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis.

Lietuvos mokslo taryba nefinansuoja:
  1. Išvykų atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui;
  2. Išvykų į tarptautinius mokslo renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar mokyklas), jei doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio;
  3. Išvykų išlaidų, kurios pagrįstos anksčiau nei 2017 m. sausio 1 d. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. [email protected].