Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų projektų finansavimo

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

Veiklos tikslas
Veiklos tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetus, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Numatytas finansavimas, galimi pareiškėjai, reikalavimai projektams
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 28 962 002,00 eurų (dvidešimt aštuonių milijonų devynių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų eurų).

Sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:
  • energetikai ir tvariai aplinkai – iki 4 257 002,00 eurų (keturių milijonų dviejų šimtų penkiasdešimt septynių tūkstančių dviejų eurų);
  • įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 2 285 000,00 eurų (dviejų milijonų dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių eurų);
  • agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 3 816 000,00 eurų (trijų milijonų aštuonių šimtų šešiolikos tūkstančių eurų);
  • naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 8 358 000,00 eurų (aštuonių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt aštuonių tūkstančių eurų);
  • sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 5 836 000,00 eurų (penkių milijonų aštuonių šimtų trisdešimt šešių tūkstančių eurų);
  • transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 4 410 000,00 eurų (keturių milijonų keturių šimtų dešimties tūkstančių eurų).
Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas).

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas – iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, atitinkančią Rekomendacijų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir tai patvirtinančius dokumentus.

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-237, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Priedai teikiami Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 30 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruota pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. birželio 30 d. 15:45.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. birželio 30 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Pareiškėjų informavimas
Informaciją pareiškėjams teikia Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
  • programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 240 9484;
  • programų koordinatorė Vaida Vansevičienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 240 9443;
  • finansininkas Jogaila Mackevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 261 6133;
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 236 0506.