Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti skirtoms lėšoms gauti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (išskyrus kolegijas), teikti paraiškas ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) užsakymų vykdymui remti skirtoms lėšoms (toliau – skatinimo lėšos) gauti.

Galimi pareiškėjai – valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios sutartis su ūkio subjektais nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. dėl MTEP užsakymų vykdymo, o užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis trunka iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Skatinimo lėšų sumos, kurios atskirose mokslo srityse pirmojo kvietimo teikti paraiškas (Nr. US-04) metu liko nepanaudotos:
 • humanitariniai mokslai – 61.322,00 Eur.;
 • socialiniai mokslai – 138.493,00 Eur.;
 • fiziniai mokslai – 6.493,00 Eur.;
 • biomedicinos mokslai – 197.050,00 Eur.;
 • žemės ūkio mokslai – 98.528,00 Eur.;
 • technologijos mokslai – 409.649,00 Eur.
Prašymų teikimo tvarka yra reglamentuota Lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti paskirstymo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1536 „Dėl lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti paskirstymo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Lėšų, ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti paskirstymo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 2V-120 „Dėl lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti paskirstymo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Agentūrai teikiama:
 • paraiška Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis;
 • Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimas darbuotojui pateikti paraišką MTEPIS priemonėmis (laisva forma);
 • sutarties su ūkio subjektu dėl MTEP užsakymų kopija;
 • kalendorinio darbų plano kopija;
 • MTEP užsakomojo darbo techninės užduoties kopija;
 • kita informacija ar dokumentai, pareiškėjo nuomone pagrindžiantys, kad ūkio subjekto užsakyti darbai priskirtini MTEP darbams.
Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo 2017 m. balandžio 28 d. iki 2017 m. birželio 5 d.

Išsami informacija teikiama:

Paraiškos pildymo klausimais: Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2644 701, el. p.: [email protected]

Darbo su MTEPIS sistema klausimais: tel. (8 5) 2644 715, el. p.: [email protected]