Baigėsi Laboratorijų akreditacija

MITA priemonę administruoja nuo 2014 metų. Pagal šią priemonę yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos (Švietimo ir mokslo ministerijos) laboratorijų akreditacijos išlaidoms kompensuoti. Kvietimas galioja iki 2017-11-03.

Priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais, konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtra, resursų taupymas, klaidų prevencija, efektyvus laboratorijų administravimas.

Kvietimų skelbimo, paraiškų teikimo, lėšų skyrimo tvarka, reikalavimai pareiškėjams ir kitos sąlygos yra išdėstytos Mokslo ir studijų institucijų laboratorijų akreditacijos skatinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis Aprašu, gali būti kompensuojamos tokios išlaidos:
  • darbuotojų su laboratorijų akreditacija tiesiogiai susijusių kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų ir panašių veiklų išlaidos;
  • akreditacijos proceso etape būtinų instrumentų, reagentų, medžiagų ir kito trumpalaikio turto įsigijimas;
  • samdomų konsultantų (ekspertų) teikiamos paslaugos, apimančios laboratorijos pasirengimą akreditacijai (dokumentų rengimą, konsultavimą, darbuotojų mokymą);
  • palyginamieji tarptautiniai tarplaboratoriniai tyrimai (bandymai);
  • laboratorinės įrangos techninė priežiūra / metrologinė patikra (tikrinimas ir kalibravimas);
  • akreditavimas (atitikties įvertinimas).
Kontaktai pasiteirauti: Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2 644 701, el. p. [email protected].
 
Grįžti