Baigėsi MTEPI paslaugų ir technologijų identifikavimo ir perdavimo gebėjimų ugdymo stažuotės užsienyje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus aktyviai teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir (ar) perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas.

Tikimasi, kad stažuotės padės užtikrinti bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį bei sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui bendradarbiaujant mokslo ir verslo organizacijoms, skatins mokslo ir studijų institucijų verslumą.

Stažuotės užsienio valstybėse organizuojamos pagal MITA koordinuojamą projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skirtą skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Laukiamas rezultatas – padidinta mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija, kompetencija bei praktiniai gebėjimai mokslo vadybos / intelektinio produkto vadybos, produktų kūrimo, „komerciškai“ jautrios intelektinės nuosavybės apsaugos, komerciškai taikomų technologijų identifikavimo ir pan. srityse.

KVIETIMAS STAŽUOTEI
MITA kviečia mokslininkus, kitus tyrėjus ir moksl vadybininkus iš Lietuvos MSI teikti paraiškas 2017-2018 m. stažuotėms užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse.

Stažuotės trukmė – nuo 28 iki 100 dienų (nepertraukiamas laikotarpis).

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. vasario 1 d. – 2018 m. gruodžio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų.

Reikalavimai
Detalūs reikalavimai stažuotojams bei finansavimo sąlygos yra apibrėžiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 2V-27 patvirtintame Projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ stažuočių užsienio valstybėse atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Teikti paraiškas stažuotėms turi teisę asmenys, atitinkantys Apraše apibrėžtą stažuotojo sąvoką:

Stažuotojas – aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkas ir kitas tyrėjas, mokslo vadybininkas, darbo sutarties ar kitu pagrindu dirbantis aukštojoje mokykloje ir / ar valstybiniame mokslinių tyrimų institute, kai jo darbo funkcijos yra susijusios su mokslo ir jo rezultatų komercinimu ir šios funkcijos yra nurodytos jo pareigybės aprašyme.

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse stažuotėse, MITA turi pateikti šiuos dokumentus:
  • Užpildytą ir pasirašytą paraišką stažuotei su priedais (toliau – paraiška).
Darbo grupei pritarus stažuotei, tarp stažuotojo, stažuotojo darbdavio ir MITA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti sudaroma lėšų skyrimo sutartis.

Grįžęs iš stažuotės, stažuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų MITA pateikia:
  • Laisvos formos ataskaitą apie pasiektus stažuotėje rezultatus (toliau – Pirminė ataskaita);
  • Stažuotoją priėmusios organizacijos raštą, kuriame būtų nurodyta, kokias veiklas vykdė stažuotojas stažuotės metu ir kokių rezultatų pasiekė.
Dokumentų pateikimo terminas
Visi nurodyti dokumentai gali būti teikiami nuolat. Kvietimas teikti paraiškas baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (ar) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų (bet ne vėliau nei iki 2018 m. gruodžio 30 d. 15.00 val.). Dokumentai į MITA, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomi asmeniškai, naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti MITA paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į MITA iki MITA darbo laiko pabaigos. Išsiuntę dokumentus paštu, pareiškėjai iki pateikimo termino taip pat prašomi el. paštu [email protected] atsiųsti elektronines dokumentų versijas.

Vertinimo procesas
Pareiškėjų vertinimą sudarys 2 etapai :
  • I etapas – administracinės atitikties vertinimas, kurio metu patikrinama, ar paraiška atitinka Aprašo 2 priede nustatytus administracinės atitikties kriterijus.
  • II etapas – naudos ir kokybės vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškos atitikimas Aprašo 3 priede išvardintiems vertinimo kriterijams.
Paraiškas vertins MITA direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Finansavimo sąlygos
MITA stažuočių išlaidas Stažuotojo darbdaviui kompensuoja vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita).

MITA kompensuoja Stažuotojo darbdaviui stažuotės išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 17-18 p. pateiktų atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo MITA dienos.

Svarbūs dokumentai
Kontaktinis asmuo konsultacijoms
 
Grįžti