Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Veiklos tikslas
Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.

Numatytas finansavimas, galimi pareiškėjai, reikalavimai projektams
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 386 160 eurų (trijų šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimties eurų).

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Vykdyti tyrimus gali studentai (asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų (išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso) programą), kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Tas pats tyrimų vadovas (mokslininkas ar doktorantas), vadovausiantis studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje šio konkurso paraiškoje.

Didžiausia projektui galima skirti lėšų suma yra 2 840,00 eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų). Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu). Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas projekte turi būti ne mažesnis kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-429, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją e. p. [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruota pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Pareiškėjų informavimas
Informaciją pareiškėjams teikia:
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, e. p. veroni[email protected], tel. (8 5) 236 0506.
Konkurso dokumentai:
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3;
  1. El. paraiškos forma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą;
  2. Pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos rašto dėl projekto vykdymo užtikrinimo forma;
  3. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;
  4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.