Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Veiklos tikslas
Veiklos tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

Tinkami pareiškėjai
Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams
Paraiškos rengiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4.

Paraiškos priimamos pagal šią poveiklę:
  • Ne trumpesnis nei 5 ir ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų užsienio mokslo ir studijų institucijos patyrusio aukšto lygio mokslininko vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją vykdyti mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą ar išvykusių patyrusių mokslininkų reintegracija;
Kvietimo biudžetas
Šių kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 64 141 Eur.

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-678, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje

Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją e. p. [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 14 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruota pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. lapkričio 14 d. 15:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. lapkričio 14 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos lydraščiu.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų, bus atmestos.

Pareiškėjų informavimas
Informaciją pareiškėjams teikia:
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, e. p. [email protected], tel. (+370) 60476286.