Baigėsi Dalinės doktorantūros studijos tarptautiniu mastu pripažintuose užsienio valstybių universitetuose

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017-2018 metų prioritetų patvirtinimo“ ir 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“, skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose. 2018 m. pavasario semestrui valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 5 atrinktiems kandidatams.

Kandidato statusui keliami reikalavimai:
 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba tenkinti kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus 2016 m. rugpjūčio 11 d. švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę; būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, neturinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esančiu darbuotoju, savarankiškai dirbančiu, tokį statusą išlaikančiu asmeniu; būti trečiosios valstybės piliečiu ir asmeniu be pilietybės, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę. ;
 • Būti gerai besimokančiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ne žemesnio nei 2 kurso (2 studijų metų) doktorantūros studijų studentu;
 • Turėti tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimą priimti studijoms;
 • Gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos – ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B2), pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
Atrankos kriterijai:
 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams (žr. „Kandidato statusui keliami reikalavimai“);
 • Kandidato studijų ir mokslinių pasiekimų atitinkamoje studijų kryptyje aktualumas ir reikšmingumas: vertinami doktorantūros studijų rezultatai, įskaitant vykdytus / vykdomus mokslinius tyrimus, mokslines publikacijas, dalyvavimą mokslinėse konferencijose, baigiamojo darbo temą;
 • Priimančiojo universiteto pasiekimų kandidato pasirinktoje studijų ir (ar) mokslo kryptyje aktualumas ir reikšmingumas, vertinant per tarptautinio pripažinimo perspektyvą;
 • Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje studijų ir (ar) mokslo kryptyje atitikimas kandidato keliamiems studijų tikslams ir mokslo tiriamajai veiklai.
Finansinė dalis:
 • Ne ilgesniam nei vieno akademinio semestro laikotarpiui skiriama valstybės parama:
 1. Stipendija – 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Pažymėtina, kad į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus 2017 m. rugsėjo 6 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-672 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje" pakeitimo. ;
 2. Dengiama dalis studijų kainos (apskaičiuojama, remiantis 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-189 „Dėl studentų priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“) Dalis studijų kainos yra dengiama tuo atveju, jeigu yra numatyta, kad studentas užsienio valstybės universitete turi mokėti už studijas. ;
 3. Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).
Atkreiptinas dėmesys, kad susidarius situacijai, kai kandidatų paraiškos yra lygiavertės, prioritetas bus teikiamas kandidatams, turintiems kitus finansavimo šaltinius stipendijai, studijų kainai ar kelionės išmokai apmokėti.

Konkursui pateikiami dokumentai (skenuoti dokumentai turi būti pateikiami paraiškų teikimo sistemoje. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą, skirtą paraiškos teikimui):
 • Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis doktorantūros studijų studento statusą, taip pat numatomą studijų užsienio valstybės universitete laikotarpį. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 • Įgyto magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo/-ų kopijos, įskaitant diplomo priedėlį/-ius.
 • Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus – atestacijas, išlaikytus doktorantūros egzaminus, jei egzaminai jau buvo laikyti;
 • Studijų planas ir planuojamo mokslinio tyrimo aprašymas, aiškiai jį susiejant su tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto pasiekimais tam tikroje studijų ir (ar) mokslo kryptyje. Studijų planas turi būti suderintas su priimančiuoju universitetu;
 • Dokumentas, kuriame būtų nurodyti kandidato vykdyti / vykdomi moksliniai tyrimai, mokslinės publikacijos, dalyvavimas mokslinėse konferencijose, baigiamojo darbo tema. Dokumentas turi būti patvirtintas kandidato parašu;
 • Motyvacinis laiškas;
 • 1 rekomendacija, parengta per pastaruosius 6 mėnesius kandidato baigiamojo mokslinio darbo vadovo, įskaitant pagrindimą, kodėl kandidatas turėtų vykti į dalines studijas tam tikrame užsienio valstybės universitete;
 • Tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimas priimti kandidatą studijoms;
 • Kalbos, kuria vyks studijos, gerą mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis nei pažengusio kalbos vartotojo lygis (B2), pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) – Europass kalbų pasas;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Elektroninė paraiška Fondui teikiama iki 2017 m. gruodžio 1 d. imtinai (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;
 • Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kandidatų atrankos kriterijus (žr. Atrankos kriterijai). Paraiškų kokybės vertinimą atlieka išoriniai vertintojai;
 • Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 • Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 • Apie paraiškų vertinimo rezultatus bei valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.
Kontaktinė informacija
Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2,
LT-03106 Vilnius
Tel. nr.: (+370~5) 250 7368, fax: (+370~5) 249 7137
El. paštas: [email protected]
 
Grįžti