protas

  1. Tomas Kiauka

    Straipsnis Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais

    Santrauka. Pasiremiant iškiliausių protestantiškosios teologijos atstovų Schleiermacherio, Bartho, Bultmanno, Tillicho teologijos konceptais, nagrinėjamas proto ir tikėjimo santykis, nuo XIX a. išryškėjęs kaip esminė krikščionybės ir modernybės santykio problema. Atsižvelgiant į istorinį ir...
  2. Arūnas Bingelis

    Straipsnis Akivaizdumas kaip tikrovės pažinimo principas: filosofijos, logikos ir dykumos tėvų takoskyra

    Santrauka. Ieškant tikrovės patirties ir jos mąstymo atitikimo ir filosofijoje, ir moksle vadovaujamasi akivaizdumo principu. Mane domina galimos minėto akivaizdumo principo sąsajos su kita, bent jau specialiųjų mokslų kompetenciją peržengiančia akivaizdumo principo savito galiojimo sritimi –...