Robertas Pukenis

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Viešojo administravimo katedra
Pareigybė
dėstytojas
Tinklavietė
http://www.tevynesdvasininkai.lt
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1974 m., baigęs Anykščių A. Vienuolio vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją, kurią baigė „Summa cum laude“. 1979 m. Panevėžio Katedroje įšventintas kunigu ir paskirtas dirbti Krekenavoje vikaru. 1983 m. suteiktas teologijos licenciato vardas, tezės tema Katalikiška asketinė literatūra lietuvių kalba iki 1905 metų. 1992–1997 m. Romos Laterano popiežiškajame universitete studijavo bažnytinę ir civilinę teisę, apgindamas humanitarinių mokslų srities teisės srities daktaro disertaciją Vatikano ir Rusijos santykiai XX amžiuje. Nuo 1998–2000 m. lankė paskaitas Romos dvasininkų kongregacijoje, įgydamas administracinės praktikos pažymėjimą. 1997–2002 m. Romos LUMSOS universitete studijavo italų civilinę teisę, įgydamas romėnų teisės daktaro laipsnį. Nuo 2002 m. dėsto Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Katalikų teologijos fakultete ir Politologijos Diplomatijos institute. 2003 m. Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centras suteikė Laisvės kovų dalyvio teisinį pažymėjimą. 2003–2005 m. VDU Bažnytinės teisės katedros vedėjas. 2010 m. VDU Senatas suteikė docento pedagoginį laipsnį. 2002–2003 m. Kauno arkivyskupijos oficiolas. 2003–2008 m. Panevėžio vyskupo generalvikaras. 2007 m. Panevėžio vyskupijos katedros kanauninkas. Nuo 2009 m. priklauso Europos Katalikų teologų draugijai. Šiuo metu Kauno Prisikėlimo bažnyčios rezidentas. Lietuvos dvasininkų enciklopedijos leidėjas. Rinko tremtinių poeziją, išleido keliolika knyginių Nemuno vagos numerių. Mėnraščio Lietuvos aidai (1987–1989) redaktorius. Nuo 1992 m. Lietuvos laisvųjų žurnalistų asociacijos narys. Mokomosios knygos Romos Kurijos struktūra bei knygelių Po žvaigždėtu dangum, Metų spalvos, Teesie ir Ar įvykdytas Lietuvos kankinių testamentas? autorius. L'Osservatore Romano 1997 m. išspausdino Lietuvos kryžiaus kelią. XX a. Lietuvos dvasininkų enciklopedijos leidėjas. Mokslinių tyrimų sritys: katalikų bažnytinė ir civilinė teisė, romėnų teisė, italų civilinė teisė.
Grįžti