Margarita Janušonienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Padalinys
Alytaus skyrius
Pareigybė
vyriausioji valstybinė inspektorė
Gyvena
Alytus, Lietuva
2009 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Valstybinė meno vertybių Apsauga Lietuvoje 1919–2006 m.: istorinė raida ir rezultatai. Nuo 1991 m. dirba Kultūros paveldo departamente. 1991-2012 m. dėstė dailės istoriją Alytaus dailės mokykloje. Lietuvos kultūros tarybos ekspertė. Nuo 1996 m. atestuota nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertė (etnokultūrinio, architektūrinio, istorinio, memorialinio, dailės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo specialioji ekspertizė). 2012-2014 m. Menotyros studijų krypties ir Meno studijų krypties aprašų, Regiono kultūros, paveldo, etnologijos ir folkloristikos studijų krypčių aprašų rengimo grupės narė (aprašai parengti Studijų kokybės vertinimo centrui įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“). Akademinėje ir šviečiamojoje spaudoje paskelbė 8 mokslinius ir 15 publicistinių straipsnių paveldo apsaugos temomis. Skaito viešas paskaitas apie architektūros ir meno istoriją, restauravimo teoriją ir praktiką, paveldotyrą ir paveldosaugą. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos katalikų religinė kultūra ir dailė, dvarų kultūra, lietuvių liaudies menas, paveldosaugos istorija ir teorija, dailės paveldo restauravimo teorija ir praktika, kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.