Tado Sudnicko paskiausias turinys

 1. Tadas Sudnickas

  Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

  Monografiją rengė grupė mokslininkų, todėl neišvengta kai kurių nežymių stilistinių šios knygos skyrių skirtumų, tačiau tai jokiu būdu nesumenkina atlikto darbo vertės. Monografijos autoriams puikiai pavyko pasiekti išsikeltą tikslą – įvertinti e. sveikatos plėtros mastą ir tendencijas iš...
 2. Tadas Sudnickas

  Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

  Monografiją sudaro septyni skyriai. Pirmajame skyriuje „E. sveikata ir teisinis reguliavimas“ atlikta e. sveikatos teisinio reguliavimo ES bei Lietuvoje ir elektroninio sveikatos įrašo teisinio reguliavimo analizė ir suformuluoti pasiūlymai bus naudingi tobulinantiems teisinę aplinką Lietuvoje...
 3. Tadas Sudnickas

  Recenzija Autorių kolektyvo parengta monografija „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“

  Naujoji Mykolo Romerio universiteto mokslininkų parengta knyga yra neabejotinai naudinga ne tik mokslo tyrėjams, besigilinantiems į šios srities teoriją, bet ir žymiai platesniam ratui žmonių – priežiūros specialistams (gydytojams, slaugytojoms, IT specialistams, laboratorijų darbuotojams)...
 4. Tadas Sudnickas

  Recenzija Viešojo valdymo samprata ir raida

  Trečias skyrius skirtas viešojo sektoriaus išteklių valdymo klausimams. Atskleidžiami žmogiškųjų išteklių, be kurių neįmanomas joks viešojo sektoriaus modernizavimas, teoriniai aspektai, aptariamos valstybės tarnautojų mokymo problemos pradedant tradiciniu supratimu apie mokymą kaip apie...
 5. Tadas Sudnickas

  Recenzija Viešojo valdymo samprata ir raida

  Antrame knygos skyriuje apžvelgta viešojo sektoriaus organizavimo problematika. Autoriai skaitytojus supažindina su strateginiu valdymu viešajame sektoriuje didžiausią dėmesį skirdami pirminei viso ciklo grandžiai – strateginiam planavimui. Visa darbų eiga išskaidyta į aštuonis atskirus etapus...
 6. Tadas Sudnickas

  Recenzija Viešojo valdymo samprata ir raida

  Pirmame skyriuje autoriai supažindina skaitytojus su viešojo valdymo turiniu ir modernizavimo tendencijomis. Istorinė viešojo administravimo raida peržvelgiama nuo pat civilizacijos aušros – pirmųjų valstybių Kinijoje, Egipte, Mesopotamijoje susikūrimo, kai pradėjo formuotis viešojo...
 7. Tadas Sudnickas

  Recenzija Viešojo valdymo samprata ir raida

  Ši knyga, parašyta Kauno technologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų mokslininkų kolektyvo, pirmiausia yra skirta viešojo administravimo pagrindinių (bakalauro) studijų studentams, tačiau nekyla jokių abejonių, kad ji bus įdomi ir naudinga valstybės tarnautojų...
 8. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Modern Performance Measurement Systems: Opportunities for Integration with Quality Management and Process Improvement Systems Summary. The aim of the article is to review the evolution of performance measurement systems over the past few decades, and analyze the strengths and shortcomings of...
 9. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Literatūra Arveson, Paul, “Translating Performance Metrics from the Private to the Public Sector,” Balanced Scorecard Institute, 1999 [žiūrėta 2008 m. gegužės 19 d.]. Baruch, Yehuda; Nelson Ramalho, “Communalities and Distinction in the Measurement of Organizational Performance and Effectiveness...
 10. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Išvados Didelę veiklos matavimo sistemų įvairovę lemia tai, kad jos negali būti vienodai taikomos kiekvienai organizacijai. Kiekvienoje organizacijoje yra skirtingos suinteresuotosios pusės, unikalūs tikslai, misijos, ir išoriniai veiklos apribojimai. Esant tokiai situacijai veiklos vertinimo...
 11. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Daugelis veiklos matavimo sistemų siūlomų rodiklių rinkiniai remiasi iš anksto apibrėžtomis perspektyvomis (Kaplano ir Nortono subalansuotų rodiklių sistema), arba rekomendacijomis jas pasirinkti, arba iš anksto parengtais rodiklių klasteriais ar grupėmis (Kanji verslo tobulumo modelis), kurie...
 12. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Viešojo sektoriaus veiklos vertinimo sistemų būklė yra dar prastesnė negu privačiojo, kur organizacijos rinkos spaudimo ir konkurencijos yra verčiamos greitai reaguoti tiek į vidinius, tiek į išorinius pokyčius bei tuo pačiu diegti kuo daugiau vadybinių inovacijų. Kaip teigia V. BenAvramasŽr...
 13. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Veiklos matavimo sąsajos su strateginiu valdymu ir procesų tobulinimu. Šių sistemų integracijos galimybės Akivaizdu, kad organizacijos veikia globalizacijos, nuolat kintančios ir sudėtingėjančios aplinkos sąlygomis. Tačiau tolygesnis ir geriau atspindintis sudėtingą tikrovę veiklos matavimas...
 14. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Viešojo sektoriaus organizacijos lyginant jas su privačiojo sektoriaus organizacijomis susijusios su didesniu skaičiumi suinteresuotųjų pusių. Ch. PollittasŽr. Christopher Pollitt, “Performance Information for Democracy: The Missing Link?,” 2006. skiria tris viešojo sektoriaus veiklos matavimo...
 15. Tadas Sudnickas

  Straipsnis Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos: integravimo su kokybės valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės

  Veiklos valdymas ir darbo santykiai bendrąja prasme viešojo sektoriaus institucijose turi savo specifiką. Į šį sektorių nuolat atkreipia dėmesį politikai ir žiniasklaida. Jis pasižymi didele organizacinių kultūrų, valdymo stilių bei finansavimo mechanizmų įvairove. Vienas iš svarbiausių veiklos...