α-amino n

  1. Zita Brazienė

    Straipsnis Azoto ir kalio trąšų įtaka cukrinių runkelių šakniavaisių derliui ir kokybei

    Santrauka. 2005–2007 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Rumokų bandymų stotyje karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (IDg8-k), Calcari-Epihypogleyic Luvisol (LVg-p-w-cc) atlikti cukrinių runkelių tręšimo azoto bei kalio trąšomis tyrimai, siekiant nustatyti trąšų normų ir jų santykio...
Grįžti