metinės šventės

  1. Dalia Senvaitytė

    Studija Kalendorinių švenčių diskursas sovietinėje Lietuvos periodikoje 1945–1990 metais

    Santrauka. Studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamas kalendorinių švenčių diskursas Lietuvoje 1945–1964 m. Siekiama išsiaiškinti šio diskurso specifiką spaudoje, aptarti ją nulėmusias priežastis bei diskurso poveikį realioms švenčių tradicijoms. Atskirai aptariamos to meto...
  2. Dalia Senvaitytė

    Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje aptariami specifiniai istoriniai ir sociokultūriniai veiksniai, turėję reikšmingos įtakos modernioms tradicinėmis laikomoms metinių „lietuviškų“ švenčių sampratoms atsirasti. Pasitelkus teorinę socialinio konstruktyvizmo prieigą, aptariami metinių švenčių ir kai kurių jų...
Grįžti