Egidijaus Kūrio paskiausias turinys

 1. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Economic Crisis and the Legal System: A Triad of Tensions Summary. The article deals with the impact of the world economic crisis that caught Lithuania in 2008, and the measures to overcome it, on Lithuania’s legal system. The legal system is treated as a concept much wider than the system of...
 2. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Literatūra Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (2000 m. gruodžio 19 d. redakcija)...
 3. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Vietoj išvadų Minėta, kad tyrimas, kurį vykdant parašytas šis straipsnis, nėra baigtas, todėl vietoj išvadų tegali būti formuluojamos prielaidos. Jos atlieka tyrimo hipotezės funkciją. Ji yra tokia: krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis teisinei sistemai yra platesnis nei vien intervencija į...
 4. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Gauta ir atsakymų, dar labiau tiesiogiai bylojančių apie nepalankų požiūrį į teisės viešpatavimą ir žmogaus teises. Daugelis respondentų pripažino, kad tam tikros teisės ir laisvės jiems nėra vertybė arba yra ne tokia didelė vertybė kaip „kitos“. Tik pusė jų, hipotetinėje situacijoje turėdami...
 5. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Kita vertus, daugumos respondentų nuomone, bent tam tikros iki krizės statutinėje teisėje įtvirtintos subjektinės teisės turi būti atkuriamos, taigi ir toliau turi būti palaikomi atitinkami lūkesčiai. Antai pasisakyta už per krizę sumažintų atlyginimų atkūrimą, be to, daugelis respondentų mano...
 6. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  2.3. Teisė ir visuomenė Į teisės autonomiją kėsinasi ne vien politika, kurią varžyti yra viena iš teisės paskirčių. Grėsmių demokratinio režimo teisiniams standartams gali kelti ir sociumas, nelygu visuomenės teisinė kultūra, mentalitetas ar išorinė įtaka jai. Net jei politika (kuriai, ypač...
 7. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Teisės ir politikos priešstata papildo teisės ir ekonominės tikrovės priešstatą tuo atžvilgiu, kad teismams, sprendžiantiems dėl antikrizinių priemonių teisėtumo, ekonominė neišvengiamybė daro ne vien tiesioginį poveikį (jie tiesiog negali nepripažinti to, kas akivaizdu), bet ir per „politinį...
 8. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Teisminės intervencijos į statutinėje teisėje įkūnytą ekonominę politiką (taip pat ir antikrizinę) aspektu itin reikšminga kita Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluota savęs suvaržymo nuostata. Čia verta pateikti ilgesnę citatą iš Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d...
 9. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Atsiribojus nuo politinės šios iniciatyvos prigimties, pripažintina, kad teismų aktyvizmas gali kelti problemų. Konstitucinės kontrolės prigimtis, oficialaus konstitucijos aiškinimo funkcija lemia nuosaikaus aktyvizmo neišvengiamumą konstitucinių teismų veiklojePlačiau žr. Egidijus Kūris...
 10. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Paskutinė politikos teisminės kontrolės neutralizavimo kulminacija Europoje buvo Vengrijos 2011–2012 m. konstitucinė reforma, suvaržiusi Konstitucinio Teismo galias. Įsteigtas 1989–1990 m., šis teismas du dešimtmečius buvo laikomas vienu iš ryžtingiausių ir įtakingiausių konstitucinių teismų...
 11. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Įrodinėti, kad krizės įveikimo priemonės kelia grėsmę teisės autonomijai nuo politikos, reiškia laužtis į atviras duris. Ir šiuo atveju pakanka parodyti. Politikos poveikis teisei neapsiriboja poveikiu teisėkūrai (aukštesnės galios statutinę teisę kuria politinės institucijos) ir teisei taikyti...
 12. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  2.2. Teisė ir politika Užklupus didelio masto ekonominei krizei, išryškėja ir kita įtampa tarp iki krizės vyravusios teisės viešpatavimo ir žmogaus teisių sampratos ir tos, kuri galbūt labiau atitinka krizės ir pokrizinę situaciją, – tai įtampa tarp teisės ir politikos. Teisės ir politikos...
 13. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Vis dėlto aptariamoji įtampa, net sukelta didelio masto krizės, nereiškia, kad kyla grėsmė būti paneigtiems ar iš esmės iškreiptiems visiems minėtiems standartams. Daug kas priklauso nuo teismų gebėjimo atsilaikyti prieš spaudimą: ne tik ir ne tiek galimą politinės valdžios spaudimą (anaiptol ne...
 14. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Demokratinio režimo teisiniai standartai, kurių pažeminimą lemia (pati ar kartu su kitais veiksniais) pasaulinė ekonominė krizė ir / arba jos įveikimo priemonės, gerai žinomi. Kaip minėta, tai teisės viešpatavimo standartai, arba teisinės valstybės požymiai, kaip antai teisės normų bendrumo...
 15. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Pavyzdžių, kai krizės laikotarpio ir pokrizinėje jurisprudencijoje paneigiamas lūkesčių, kuriuos statutinė teisė iki krizės gynė kaip subjektines teises, teisiškumas, galima pateikti ir daugiau. Bet plati apžvalga nėra šio straipsnio tikslas, tad apsiribokime dar viena bendro pobūdžio įžvalga...