Jevgenijos Vienažindytės paskiausias turinys

 1. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  The Doctrine of the Margin of Appreciation According to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights Summary. This article gives an analysis of the nature and limits of the margin of appreciation doctrine under the case law of the ECtHR. The notion of the margin of appreciation first...
 2. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Literatūra Norminiai teisės aktai Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolais nr. 11 ir nr. 14, Valstybės žinios, nr. 156-7390. Teismų praktika A et al. v. United Kingdom, ECtHR Grand Chamber Judgment of 19 February 2009, Selected for publication in...
 3. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Pagal EŽTT praktiką galima išskirti tokius dažniausiai taikomus kriterijus, pagal kuriuos nustatoma valstybei suteiktos laisvės apimtis: a) valstybės teisių ir laisvių ribojimus pateisinanti „būtinumo demokratinėje visuomenėje“ teorija, kurios vienas iš svarbiausių aspektų yra visai Konvencijos...
 4. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Išvados Braitono deklaracijoje įtvirtinta, kad Teismo jurisprudencija aiškiai suformavo, jog Konvencija suteikia valstybei vertinimo nuožiūros laisvę įgyvendinant Konvenciją. Ir nors neginčijama, kad Teismo praktika išties nedviprasmiškai skelbia tokios diskrecijos per se egzistavimą, teigti...
 5. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Nepaisant viso to, kas išdėstyta, problema yra ne doktrinos taikymas per se, bet nenuoseklus ir neišsamiai argumentuotas doktrinos taikymas ir tai, kad nėra tikslių doktrinos apimtį nustatančių kriterijų. Iš tiesų Teismas yra konstatavęs, kad Neabejotina, kad nėra įmanoma pateikti vienintelės...
 6. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Kita vertus, pritaikius R. Dworkin pateiktą teisminio aktyvizmo ir teisminio susivaržymo teoriją, būtų galima įžvelgti, jog, naudodamas doktriną, Teismas laikosi teisminio susivaržymo krypties, kurią R. Dworkin įvardija kaip paklusimo teisei teoriją [38, p. 201–205]. Pagrindinė jos idėja remiasi...
 7. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Ar doktrinos taikymas gali būti suderinamas su pakankamu mažumos teisių užtikrinimu? Atsižvelgiant į Teismo taikomas koncepcijas, kuriomis jis nustato doktrinos apimtį, pavyzdžiui, Europos konsensuso kriterijus, yra rizikuojama, jog nebus tinkamai užtikrinamos mažumos teisės [34, p. 851]...
 8. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Vaizdingas doktrinos problemiškumo apibūdinimas – vertinimo nuožiūros laisvės doktrina kaip plintanti liga [48, p. 594; 33, p. 21]. Doktrina nenuspėjama ir neaiški jos taikymo apimtis: tiek vertinant doktriną kaip bendrąjį Teismo taikomą įrankį, tuo požiūriu, kad nėra apibrėžta, kokiose bylose...
 9. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  3. Kritiškas požiūris į vertinimo nuožiūros laisvės doktriną Iš pateiktų įžvalgų matyti, kad tam tikrais atvejais doktrina yra universalus įrankis – panacėja – išspręsti teisines problemas, kita vertus, atsižvelgiant į doktrinos kompleksiškumą ir neapibrėžtumą, yra pagrįsta kelti klausimą, ar ši...
 10. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Atsižvelgiant į šias bylas, susijusias su Konvencijos 3 straipsniu, kyla klausimas dėl vertinimo nuožiūros laisvės taikymo bylose, kuriose nagrinėjami Konvencijos straipsniai, garantuojantys absoliučias teises, pavyzdžiui, Konvencijos 2, 3, 4 straipsniuose. Teigiama, kad nėra tam tikrų a priori...
 11. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Nacionalinio saugumo itin jautri prigimtis siejama su pagarba valstybės suverenitetui, paaiškina platesnį doktrinos taikymą situacijomis, susijusiomis su saugumo užtikrinimu. Be to, Teismas yra pripažinęs, kad, siekiant teisėto tikslo, tokio kaip antai nacionalinis saugumas, valstybei yra...
 12. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Be teisių fundamentalumo demokratinėje visuomenėje vertinimo, pažymėtina, kad Teismas tam tikrais atvejais apibendrina ir įvardija kategorijas bylų, kuriose valstybei yra suteikiama plati vertinimo nuožiūros laisvė. Tam tikrų kategorijų bylos Teismas netiesiogiai yra pasakęs, kad vidinės...
 13. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Toks kūrybingas, lankstus ir dinamiškas Konvencijos aiškinimas ir taikymas išskiria Europos žmogaus teisių apsaugos mechanizmą iš kitų ir leidžia pritaikyti Konvencijos apsaugą pasikeitusioms aplinkybėms ir teisių turiniui nustatyti bei atitinkamai nustatyti valstybių vertinimo nuožiūros laisvės...
 14. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Konvencija – „gyvas instrumentas“ Kiekvieną kartą nustatant valstybių praktiką analizuojamu klausimu ir sprendžiant, ar yra bendras europinis konsensusas, svarbu nagrinėti ne tik konkrečios vietovės praktiką, bet ir laiko klausimą, t. y. ar konkreti praktika yra taikoma konkrečiu metu, esant...
 15. Jevgenija Vienažindytė

  Straipsnis Vertinimo nuožiūros laisvės doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje

  Lautsi prieš Italiją byloje Didžioji kolegija pritaikė vertinimo nuožiūros laisvės doktriną, nes valstybė turi diskreciją derinti jai suteiktų švietimo ir mokymo organizavimo funkcijų įgyvendinimą su pagarba tėvų teisei laisvai parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir...