Prano Aleknavičiaus paskiausias turinys

 1. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Problems and Solutions of the Use of Agrarian Areas in Lithuania Summary. This paper presents the state overview of the agricultural land of the Republic of Lithuania as well as suggestions for agrarian areas management control. The causes leading to the level of land use intensity were...
 2. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Literatūra Aleknavičius, Audrius; Pranas Aleknavičius, „Žemės ūkio naudmenų ploto pokyčių perspektyvos Lietuvoje“, Vagos: mokslo darbai, 2010, nr. 86 (39), p. 28–36. Aleknavičius, Pranas; Audrius Aleknavičius, Daiva Juknelienė, „Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės naudojimo perspektyvos“, Kaimo...
 3. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  4. Lietuva turi potencines galimybes atkurti buvusį žemės ūkio gamybos lygį ir padidinti intensyviai naudojamų žemės ūkio naudmenų plotus. Pagrindinėmis agrarinių teritorijų naudojimo valstybinio reguliavimo kryptimis laikytina: 4.1. Subalansuoto žemės išteklių paskirstymo įvairiai naudojimo...
 4. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Žemės naudojimo optimizavimui didelę įtaką gali turėti valdymo institucijų vykdomas teritorijų planavimo reikalavimų įgyvendinimas ir žemės naudojimo kontrolė. Šių institucijų veiklą pagerintų ir teisės aktų papildymas konkrečiais normatyvais, reglamentuojančiais našių žemės ūkio naudmenų plotų...
 5. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Esant galimybei, paramą žemės ūkio ir kaimo plėtrai tikslinga susieti su teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, metodinėmis rekomendacijomis žemės ūkio gamybai ir Žemės informacinės sistemos duomenimis. Valstybės priemonės, skatinančios efektyvų žemės ūkio paskirties žemės naudojimą...
 6. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Įgyvendinant valstybės administracines priemones būtina panaudoti teritorijų planavimo dokumentus, kurie bus rengiami vadovaujantis naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymuŽr. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 2004.. Planavimo organizatoriai ir planų rengėjai turėtų...
 7. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Siekiant sumažinti apleistų žemių plotus ir tuo pačiu padidinti naudojamų žemės ūkio naudmenų plotus, tikslinga teisės aktuose numatyti: lengvatines sąlygas perkant apleistos valstybinės žemės sklypus, parduodant juos žemės ūkio veiklos subjektams, jeigu jiems įsigijus šią žemę bus pagerintas...
 8. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Šios nuostatos gali būti įgyvendintos atitinkamai patikslinus įstatymus ir įdiegus kaimo plėtros tikslus atitinkančių teritorijų planavimo dokumentų rengimo sistemą. Siekiant apsaugoti derlingąjį dirvožemį, būtinos Žemės įstatymoŽr. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 2004. pataisos...
 9. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Žemės ūkiui palankios žemės politikos formavimas. Atsižvelgiant į bendruosius reikalavimus žemės, kaip išskirtinės reikšmės gamtos ištekliaus, racionaliam naudojimui Lietuvos Respublikos valstybės politika kaimiškųjų teritorijų naudojimo srityje turėtų vadovautis šiomis nuostatomis: 1. Žemės...
 10. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Esant dabartinėms žemės ūkio raidos tendencijoms intensyviai naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas taip pat gali didėti dėl palyginti lengvesnių sąlygų augalininkystei plėtoti: Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenimis, 2003–2010 m. bendras šių pasėlių (javų, linų, rapsų, bulvių, daržovių...
 11. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Lietuvoje, sudarius galimybes didinti žemės ūkio gamybą, o kai kur, atkūrus buvusį jos lygį, turėtų padidėti intensyviai naudojamų žemės ūkio naudmenų plotai. Galvijų skaičius turėtų didėti rajonuose, kuriuose dėl gamtinių sąlygų ar sėjomainos poreikio planuojamas žalienų (pievų, ganyklų ir...
 12. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Siekiant nustatyti, kokią įtaką žemės naudojimo intensyvumui turi gamtinės sąlygos ir kokią sąlygos, lemiančios žemės ūkio gamybą žemės reformos metu pertvarkytose ūkinėse struktūrose, atlikta vidutinių rodiklių koreliacinė analizė. Gauta daugialypės regresijos lygtis: I = 2,1 B + 0,74 U –...
 13. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo intensyvinimas. Siekiant pagerinti žemės naudojimą, buvo analizuojamos priežastys, turinčios įtakos išauginamos žemės ūkio produkcijos apimtims. Gamtinėmis-ekonominėmis priežastimis laikytinas žemės našumo balas (B). Žemės našumas – tai žemės ūkio naudmenų...
 14. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Lyginant Lietuvos žemės naudojimo intensyvumo rodiklius su panašias žemės naudojimo sąlygas turinčių užsienio valstybių rodikliais galima teigti, jog Lietuva turi potencines galimybes atkurti buvusį žemės ūkio gamybos lygį. Moksliniais tyrimaisŽr. Pranas Aleknavičius, Vaiva Stravinskienė, „Žemės...
 15. Pranas Aleknavičius

  Straipsnis Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  Gana svarbi problema yra ir melioracijos įrenginių bei žemės ūkio veiklai naudojamų kelių būklės blogėjimas. Pagal Žemės ūkio ministro įsakymais (2005 09 21, nr. 3D-447; 2008 12 08, nr. 3D-650; 2011 10 19, nr. 3D-772) tvirtinamas melioracijos programas, būtinas kasmetinis lėšų poreikis sausinimo...