Stasio Mizaro paskiausias turinys

 1. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  The Stumpage Pricing in Lithuania Summary. The state stumpage price list was developed and approved after the Lithuanian independence declaration in 1990. However, it does not fully meet the changes in the forest sector. The biggest portion of stumpage is sold in private forests while the price...
 2. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Literatūra Bajoriūnaitė, Bronė, „Naujas turto vertinimo metodas – tikroji vertė“, Buhalteris.lt, 2006 [žiūrėta 2012 m. balandžio 7 d.]. Barr, J. Kent, “An Analysis of the Effects of Sale Attributes on the Timber Sale Value of Washington Department of Natural Resource Timber Sales Occurring in...
 3. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Išvados 1.Lietuvos valstybiniame miškų ūkyje nenukirsto miško kainos taikomos ribotai. Medienos pirkimo–pardavimo sandoriai dažniausiai atliekami paruoštos medienos kainomis. Privačiame miškų ūkyje didelė dalis medienos parduodama nenukirsto miško kainomis. 2. Išvystytų medienos rinkų šalyse...
 4. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Darbo sąlygos. Darbo sąlygų įtakos nenukirsto miško kainos koeficientai: N hidrotopo augavietės – 1,00, kitos augavietės – 0,97. Jie apskaičiuoti remiantis galiojančiame valstybinio nenukirsto miško kainininke taikytaisŽr. Stasys Mizaras, “The Methods of Calculating Stumpage Prices and Analysing...
 5. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Kirtimų būdas. Nustatyta medienos ruošos biržėje išlaidų priklausomybė nuo kirtimų būdo (4 lentelė). 4 lentelė. Medienos ruošos biržėje išlaidos miškų urėdijose 2014 m. / Table 4. The cutting expenditures of state forest enterprises in 2014Kirtimų būdas Felling typeTūris tūkst. m3 VolumeVariantų...
 6. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Transportavimo atstumas. Apskaičiuoti nenukirsto miško kainos priklausomybės nuo medienos transportavimo atstumo koeficientai. Jie proporcingai kinta nuo 1,25 (kai atstumas 10 km) iki 0,17 (kai atstumas 300 km). Taikytas vidutinis transportavimo atstumas 100 km ir įkainis 0,08 €/m3Žr. Skaistė...
 7. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Išvežimo atstumas. Nustatyta medienos išvežimo miškų urėdijose išlaidų priklausomybė nuo išvežimo atstumo (3 lentelė). 3 lentelė. Medienos išvežimo išlaidos miškų urėdijose 2014 m. / Table 3. The expenditure of wood hauling of state forest enterprises in 2014Išvežimo atstumas m DistanceTūris...
 8. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Miškų urėdijų 2015 m. pardavimų sortimentinė struktūra pasiskirsto į 3 beveik vienodas grupes: 1) smulkieji rąstai ir popierrąsčiai – 37,0 %; 2) malkos ir plokščių mediena – 32,8 %; 3) stambieji ir vidutinieji rąstai – 30,2 %. Pagal rąstų kokybės klases vyrauja C ir D klasės – 84,6 %. A ir B...
 9. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Medienos asortimentas. Galimų paruošti medienos sortimentų sudėtis turi lemiamą įtaką nenukirsto miško kainoms. Stambiųjų pjautinųjų rąstų rinkos kainos yra didžiausios, o malkinės medienos – mažiausios. Atskirų pušies sortimentų apvaliosios medienos kainų santykis pateiktas 1 pav. Pastebimi...
 10. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Nenukirsto miško kainų skaičiavimo metodų praktinio taikymo Lietuvoje galimybės. Lietuvoje yra apvaliosios medienos ir nenukirsto miško rinkos, sudarančios bazę nenukirsto miško kainų analizei tiek likutinės vertės, tiek sandorių požymių metodais. Tačiau dėl informacijos sklaidos problemų...
 11. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Sprendžiant realių sandorių duomenų panaudojimo nenukirsto miško kainų analizės uždavinius Lietuvoje, reikia turėti omenyje du aspektus. Pirma, galimi netikslumai apskaitant ir deklaruojant nenukirsto miško kainas; antra, jų santykis su tikrąja verte (angl. fair value). Valstybinė mokesčių...
 12. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Apskaičiuotoji kaina 2015 m. buvo trečdaliu (32,7 %) didesnė nei 2016 m. kovo 1 d. kainos ir 21,0 % didesnė nei 2015 m. sausio 21 d. kainos (vidutiniškai 26,9 %). Medienos pardavimo sandorių duomenų prieinamumas. Taikytas perkančių nenukirstą mišką įmonių apklausos metodas. Į anketos klausimus...
 13. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Rezultatai ir jų aptarimas Nenukirsto miško kainų palyginimas. Apskaičiuotos medynų (28 cm skersmens) vidutinės nenukirsto miško kainos pagal valstybinio nenukirsto miško kainas, patvirtintas 2015 m. sausio 21 d. ir 2016 m. kovo 31 d. Jos palygintos su apskaičiuotomis likutinės vertės metodu...
 14. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Medienos transportavimo atstumo įtaka nenukirsto miško kainoms nustatoma: apskaičiuotą (1 formulė) vidutinę nenukirsto miško kainą diferencijuojant pagal transportavimo atstumus, remiantis transportavimo išlaidomis. Mažesnių nei vidutiniai transportavimo atstumai – medienos nenukirsto miško...
 15. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

  Lietuvoje nenukirsto miško kainos skaičiuojamos pagal vidutines šalyje apvaliosios medienos kainas ir medienos ruošos išlaidas. Todėl išsamesniems vertinimams reikalinga nenukirsto miško kainas lemiančių veiksnių analizė. Analizuoti tokie nenukirsto miško kainą lemiantys veiksniai: apvaliosios...