Onos Gražinos Rakauskienės paskiausias turinys

 1. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  The Concept of Gender-Responsive Budget and Some Assumptions of Its Formation in Lithuania Summary. Gender equality is one of the fundamental values of the European Union. Lithuania as a member state of the EU has naturally absorbed all the values and principles and adopted all the main legal...
 2. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Literatūra Balandynowicz-Panfil, Katarzyna; Urszula Opacka, “Gdansk Gender Budget Initiative” | The Network of East–West Women NEWW Polska, 2005. Balmori, Helena Hofbauer, “Gender and Budgets: Overview Report” | BRIDGE Development-Gender, Institute of Development Studies, University of Sussex...
 3. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikėtų suteikti moterims lengvatų bei sudaryti realias sąlygas pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama. 4. Remiantis pasaulio ir ES šalių patirtimi, įgyvendinant Lisabonos strategiją ir Europos Tarybos naująją socialinės sanglaudos strategiją ir Lyčių aspekto...
 4. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Antra, asignavimai vyrų dominuojamoms sritims nagrinėjamu laikotarpiu nuolat didėjo ir buvo finansuojami daugiausia iš valstybės biudžeto, o moterų dominuojamoms sritims asignavimai mažėjo ir buvo skiriami dažniausiai iš savivaldybių biudžeto, t. y. likutiniu principu. Tokia biudžetinio...
 5. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Atsižvelgiant į šias pagrindines aplinkybes galima teigti, kad ES struktūrinės lėšos yra mažiau prieinamos moterims nei vyrams. Išvados 1.Lyčiai jautrus biudžetas – viena iš esminių priemonių, padedančių siekti ir įgyvendinti lyčių lygybę. Tai šiuolaikinių socialinių technologijų priemonė...
 6. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Namų ūkių ekonomikoje moterys atsakingos už įprasto šeimos gyvenimo lygio palaikymą. Spręsti šią problemą darosi vis sunkiau, kai didėja kainos už komunalines ir medicinos paslaugas, mokymąsi, mažėja valstybės teikiama socialinė parama. Rinkos reformų metu siekiant didesnio ekonomikos efektyvumo...
 7. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Lietuvoje liberalizavus komunalinių paslaugų kainas didelę namų ūkių išlaidų dalį sudaro išlaidos už komunalinius mokesčius – šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą (2007 m. – 12 proc.). Palyginus 2000 ir 2007 m. išlaidas matyti jų sumažėjimas (3 lentelė), tačiau nuo 2009 m. sausio 1 d...
 8. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Užsienio šalių patirtis lyčių ekonomikos srityje byloja apie tai, kad struktūrinė parama šalies ekonomikai padidina nematomą socialinės rūpybos krūvį darbo jėgai reprodukuoti ir palaikyti, kuris dažniausiai tenka moteriai. Taip atsitinka dėl dviejų priežasčių: pirma, moteris rinkos ekonomikos...
 9. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Pastaraisiais metais sveikatos apsaugai skiriama gerokai daugiau lėšų. 2008 m. valstybės biudžete šiai sričiai buvo numatyta beveik 1,7 mlrd. litų. 2008 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas, iš kurio finansuojama sveikatos apsaugos sistema, siekė 4,4 mlrd. litų. Palyginti su 2007 m., jis...
 10. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Tuo tarpu vyrų dominuojamoms sritims 2004–2008 m. valstybės biudžeto išlaidos kai kur netgi sumažėjo (bendrosios valstybės paslaugos, gynyba) arba kito nedaug (viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomikos sektorius) (5 pav.). 5 pav. Valstybės biudžeto asignavimai 2004–2008 m. vyrų...
 11. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Tai rodo valstybės biudžeto finansavimo prioritetus – žinoma, tai „vyriškos“ sritys. Savivaldybių veiklos sritys – „moteriškos“, jų finansavimas dažniausiai nėra prioritetinis. Antram etapui (2004–2008 m.) būdingi ryškūs kai kurių tendencijų pokyčiai. Pirma, nuo 2004 m. Lietuvai įstojus į ES...
 12. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  2 pav. Asignavimai sritims, kuriose dominuoja moterys, iš savivaldybių biudžetų ir valstybės biudžeto 1998–2005 m., proc. 3 pav. Asignavimai sritims, kuriose dominuoja vyrai, iš savivaldybių biudžeto ir valstybės biudžeto 1998–2005 m., proc.
 13. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Lyčių požiūriu asimetriškas valstybės išlaidų paskirstymas neigiamai veikia ekonomiką, ir ypač valstybės pajamas. Yra pagrindo teigti, kad viena iš valstybės pajamų mažėjimo priežasčių Lietuvoje yra lyčių lygybės iškraipymai formuojant šalies biudžetą. Antra, palyginus savivaldybių ir valstybės...
 14. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Lyginant valstybės biudžeto išlaidų minėtoms sritims pokyčius 1999–2003 m. laikotarpiu akivaizdūs labai dideli skirtumai. Labiausiai padidėjo asignavimai transporto ir ryšių (13 kartų), mineralinių išteklių gavybos, pramonės ir statybos (185,8 proc.), krašto apsaugos (90,7 proc.) sektoriams, t...
 15. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  1 pav. LR nacionalinio biudžeto asignavimų dinamika 1992–2003 m. (proc. nuo visų išlaidų)Šaltinis: LR finansų ministerija. Valstybės išlaidų struktūroje vyrų dominuojamos veiklos sritys (krašto apsauga, valstybės valdymas, viešoji tvarka, pramonės šakos, orientuotos į eksportą, transporto...