Jurgitos Surgėlienės paskiausias turinys

 1. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Some Elements of an Educational Environment Empowering Students to Deliberate on Their Career Choice Summary. Despite the abundance of career education interventions and information on career opportunities, in reality, the search for information process is not necessarily performed very...
 2. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Literatūra Brickhouse, Nancy W.; Zoubeida R. Dagher, William J. Letts IV, Harry L. Shipman, “Diversity of Students’ Views about Evidence, Theory, and the Interface between Science and Religion in an Astronomy Course,” Journal of Research in Science Teaching, 2000, vol. 37, no. 4, pp. 340–362...
 3. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Išvados 1.Mokslinės literatūros analizė leidžia pažymėti edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, pagrindinius elementus: a) edukacines įgalinimo sąlygas, b) tam reikalingus ugdymo karjerai procese veikiančius subjektus, c) edukacines technologijas, d) orientaciją...
 4. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Svarstymo procese svarbų vaidmenį atlieka tam tikri įgimti gabumai, tačiau ne mažiau svarbūs yra tiek vidiniai, tiek išoriniai stimulai, kurie išjudina mokinį svarstyti. Svarbus akcentas ugdymo karjerai veikloje, kaip pastebi mokiniai, – svarstymo esmės išryškinimas, įvardijant patį svarstymo...
 5. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Tyrimas atskleidžia daugumos tyrime dalyvavusių praktikų nuomonę, kad šių dienų bendrojo ugdymo mokyklos mokinimas būdingas bendras nepasirengimas tiek svarstyti, tiek rinktis karjerą, pvz.: Dalis praktikų linkę pastebėti bendrą tendenciją, kad mokiniai tam yra tiesiog per jauni, turi per mažai...
 6. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Tuo tarpu praktikai, remdamiesi savo patirtimi, mokinių pasirengimo svarstyti karjeros pasirinkimą grupių įvardija daugiau. Bendriausia prasme juos galima suskirstyti į šias pagrindines grupes: nepasirengusių (bendras nepasirengimas įsigilinti, laiko galvojimui neskyrimas, inertiškumas, įpročio...
 7. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Informantai linkę akcentuoti bet kurios veiklos sąsajas su praktika. Dėl to manoma, kad įgalinti svarstyti galima organizuojant praktinį veiklinimą. Čia svarbų vaidmenį atlieka mokyklos bendravimas su socialiniais partneriais. Vienas iš minimų būdų – savanorystė. Atsižvelgiant į mokinio...
 8. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Šiame tyrime dalyvaujančių informantų atsakymai atskleidžia, kad aukštųjų mokyklų iniciatyva taikomos edukacinės technologijos dažniausiai yra įvadinio pobūdžio, t. y. skirtos pažadinti mokinių susidomėjimą savo asmeniniu ir profesiniu augimu. Tai praktiniai darbai universitetų laboratorijose...
 9. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Edukacinės technologijos. Tyrimas atskleidžia, kad ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas gana įvairiai: vienose sistemingai organizuojamos pamokos, bendradarbiaujant su klasės auklėtojais (panaudojant klasės valandėlių laiką), kitose ugdymo karjerai veiklos organizuojamos užpildant...
 10. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Kiek mokinių svarstymui yra svarbi išorinė ir vidinė mokyklos aplinka? Dažniausiai mokiniai svarstymo apie karjeros pasirinkimą su konkrečiomis fizinėmis erdvėmis nesieja, tačiau, jų nekonkretizuojant, išryškėja patogios aplinkos poreikis, neapsiribojimas formalia klasės aplinka. Tyrime dalyvavę...
 11. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Materialinė bazė. Tyrime dalyvaujantys mokiniai pažymi, kad mokyklos materialinių išteklių vaidmuo yra, palyginti, menkas. Pagrindinis dalykas, ko reikia, – ugdymą karjerai koordinuojančio žmogaus, aktyviai veikiančio karjeros koordinatoriaus. Taigi svarbus ugdymo karjerai procese veikiančių...
 12. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Praktikai akcentuoja visų ugdymo karjerai procese veikiančių subjektų įsitraukimą į bendrą veiklą. Itin svarbus tinkamas atsakingų žmonių komandos sudarymas, pvz.: Kalbėjimas apie svarstymą, planavimą, tam tikro pagrindo padėjimas mokykloje yra labai svarbus. Tam svarbus ugdymo karjerai proceso...
 13. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Svarbia rekomendacija aukštosioms mokykloms ir kvalifikacijos kėlimo įstaigoms, organizuojančioms įvairius kursus, seminarus, konferencijas, įvardijamas mokytojų rengimas įgalinti mokinius svarstyti, pvz.: Pagalba mokiniui, renkantis gyvenimo kelią, vertinama kaip kryptingas, ilgas...
 14. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Tuo tarpu mokytojo kompetenciją tyrime dalyvaujantys praktikai sieja su jo veikla, gebėjimais, vertybėmis, nuostatomis. Svarstyti skatinantis pedagogas, anot informantų praktikų, privalo pastebėti vaikų skirtumus (ir galimybes), atsižvelgti į tai, gebėti taikyti metodus pagal mokinio poreikius...
 15. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Kita vertus, pastebima, kad mokiniai nėra linkę analizuoti ir gilintis į pateikiamą informaciją. Ypač pasigendama mokinių iniciatyvos ieškant reikalingos informacijos. Dėl to, ugdymo specialistų manymu, atsitinka taip, kad mokiniai skundžiasi aktualios informacijos stoka. Kompetencinės sąlygos...