Linos Kasparaitės-Balaišės paskiausias turinys

 1. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  The Combat Training of the Lithuanian Army in the Caricature Drawings in the Magazine Karys in the 3–4th Decades of the 20th Century Summary. The article analyzes works of representational art – caricatures, published in the newspaper of the military press Karys (The Soldier) in the 3rd–4th...
 2. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Literatūra Adomonis, Tadas; Klemensas Čerbulėnas, Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija, d. 1: Nuo seniausių laikų iki 1775 metų, Vilnius: Mokslas, 1987. Burneikienė, Genovaitė; Dalia Dirvonaitė, Juozapas Vytas Urbonas (sud.), Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius: Pradai, 1997. Gombrich...
 3. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Išvados Išanalizavus Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo refleksijas karikatūrose karinėje spaudoje, t. y. laikraštyje Karys, išryškėjo ne tiek karių kovinio rengimo populiarinimo siekis, kiek apskritai pačios karinės tarnybos propagavimas. Šis reiškinys buvo tiesiogiai susijęs su tuo, kad...
 4. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Siekiant išsiaiškinti karikatūrinių piešinių poveikį, būtina trumpai apžvelgti ir piešinių autorystę. Dalies piešinių, susijusių su koviniu rengimu, autorystę galima nustatyti, t. y. 45 iš 114, tačiau likusios dalies autoriai lieka neaiškus. Šiam tyrimui svarbu, ar autorius buvo karys, ar...
 5. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Diagrama nr. 3. Karikatūrose vaizduojami kovinio rengimo elementai Teorinių užsiėmimų motyvas sutinkamas tik dvejose karikatūrose. Šie duomenys rodo, kad propaguojant Lietuvos kariuomenės kovinį rengimą svarbiausią vietą užėmė lauko pratybų tema. Tai, greičiausiai, lėmė lauko pratybų specifika...
 6. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Diagrama nr. 2. Karikatūrose vaizduojamos kariuomenės ir ginklų rūšys Karikatūrinių piešinių kovinio rengimo siužetinės temos gali būti skirstomos į smulkesnius segmentus, t. y. pagal dominuojančius teminius elementus. Dažniausiai pasitaikantys elementai susiję su lauko taktinių pratybų...
 7. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Iš viso per 1928–1940 metus leidinyje Karys buvo publikuotos 667-ios karikatūros, iš kurių 114-a buvo tiesiogiai susiję su Lietuvos ginkluotųjų pajėgų koviniu rengimu. Procentiškai šios karikatūros tesudaro 17 % viso kiekio. Kaip galima pastebėti iš diagramos nr. 1, karikatūrų, susijusių su...
 8. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  1939 metais laikraštyje Karys buvo publikuotas didžiausias kiekis karikatūrų – 101-a, tačiau tik 17-a iš jų buvo tiesiogiai susijusios su koviniu rengimu. Tokiai gausai įtakos turėjo padidėjęs leidinio numerių skaičius dėl prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo. Išsiskiria tik vienas piešinys...
 9. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  1937 metai žymi ryškų piešinių skaičiaus pakilimą – 70 karikatūrų, iš jų net 14-a susijusios su koviniu rengimu. Išsiskiria karikatūra, pavadinta „Lakūnai pasakoja, kad ir ore yra duobiu“, vaizduojanti komišką Karo aviacijos ir inžinerijos sąveikos alegorijąŽr. Karys, 1937, nr. 10, p. 311.. Vėl...
 10. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  „Latvių kariuomenės jumoras“Karys, 1935, nr. 27, p. 560. 1936 metais vel publikuojama daugiau – 41-a karikatūra, iš kurių 8-ios tiesiogiai vaizduoja kovinio rengimo niuansus. Karikatūrose esama panašių motyvų, kaip ir ankstesniais metais, bet išsiskiria paveikslėlių su vaikais siužetai: J...
 11. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  Taip pat tų metų karikatūros išsiskiria naujais elementais: pirmą kartą pradėtos vaizduoti šarvuočių dalinio kareivių realijos: šarvuotas traukinys ir tankas. Kituose tų metų piešiniuose atsiranda pasikartojantys motyvai: taktiniai lauko užsiėmimai ir su jais susiję žiemos sporto pratimai...
 12. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  1934 metai išsiskiria karikatūrų gausa, jų publikuojama net 85-ios, o 17-a – tiesiogiai susiję su koviniu rengimu. Pirmą kartą galima pamatyti Čekoslovakijos kareivį, kurio vaizdinys turi komiškų pėstininko maskuotės motyvų: „Naujokas Hadraba maskuojasi ir slepiasi“Karys, 1934, nr. 4, p. 78.
 13. Lina Kasparaitė-Balaišė

  Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

  1933 metų 44-ame laikraščio numeryje spausdinama išskirtinė šmaikšti alegorinė karikatūra: medyje esančiame lizde įstatytas sunkusis kulkosvaidis, karikatūra turi prierašą „Kulkosvaidžio „lizdas“, arba kaip jį ne kariai dažnai įsivaizduoja“. Tai pirma karikatūra, kurioje nėra vaizduojamas...