Vidmanto Jurgaičio paskiausias turinys

 1. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  The Administrative Legal Regulation of the Right to Implement Formal Vocational Education and Training (the Anti-Corruption Aspect) Summary. During an economic crisis, increased competition in the market, declining manufacturing, and increased unemployment may encourage some entities to claim...
 2. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Literatūra Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos, Valstybės žinios, 2002, nr. 126-5733. Europos profesinio mokymo plėtotės centras (CEDEFOP) [žiūrėta 2009 m. birželio 5 d.]. Europos švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ [žiūrėta 2009 m. birželio 5 d.]. Hallak, Jacques; Muriel Poisson...
 3. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Siūloma tobulinti administracinį teisinį reglamentavimą siekiant, kad licencijos išdavimas ir ikilicenciniai santykiai (gaunant licencijos išdavimą lemiančius dokumentus) būtų reglamentuoti aiškiai, skaidriomis procedūromis, apibrėžtais vertinimo kriterijais ir pamatuojamais rodikliais, patikimu...
 4. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Išvados Atlikus teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinio teisinio reglamentavimo tyrimą ir antikorupcinį vertinimą galima teigti, kad tyrimo prielaida pasitvirtino. Įstatymai nustato, kad formalusis profesinis mokymas yra licencijuojama veikla, todėl tai patenka į korupcijos...
 5. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymiŽr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje nr. I575-19/2009, 2009., kad šios Vyriausybės teisės kildinimas vien tik iš Civilinio kodekso nuostatų yra...
 6. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Pabrėžtina, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus (inter alia, vadinamąsias ekonomines sankcijas, kurios priskirtinos administracinės teisinės atsakomybės...
 7. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Lyginant leidimų-higienos pasų išdavimo ir ekspertizės aktų išdavimo teisines pasekmes profesinio mokymo teikėjui, galima įžvelgti daugiau panašumų nei skirtumų. Tačiau administracinis teisinis reglamentavimas labai skiriasi – ekspertizės aktų išdavimas neprilyginamas Viešojo administravimo...
 8. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Pagrindinius higienos reikalavimus įrengiant profesinio mokymo įstaigas, sudarant saugias mokymo proceso darbo sąlygas, vykdant šių mokymo įstaigų higienos bei pirminę moksleivių sveikatos priežiūrą nustato 2001 m. higienos normaŽr. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m...
 9. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Leidimo-higienos paso išdavimo, atsisakymo išduoti, patikslinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo sąlygas ir tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro patvirtintos Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklėsŽr. Leidimų-higienos pasų išdavimo...
 10. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Dabar galiojanti formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkaŽr. Pagrindinio profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas, 2006. sukuria valinių sprendimų praktiką, kai profesinio mokymo teikėjas prieš pradėdamas rengti formaliojo profesinio mokymo...
 11. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Analizuojant ekspertizės atlikimo reglamentavimą pagal Vyriausybės patvirtintos Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikosŽr. Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodika, 2003. sprendimų projektų poveikio vertinimo klausimyno poveikio korupcijos mastui skyriuje pateiktus klausimus...
 12. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Pažymėtina, kad pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato visų šio proceso dalyvių (Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos, ekspertus parenkančių asmenų, ekspertų, profesinio mokymo teikėjo)...
 13. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Vadinasi, galima teigti, kad Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos apraše nurodyti vertinimo kriterijai be juos detalizuojančių konkrečių rodiklių yra neaiškūs, jų pagrindu vykdomas vertinimas nepatikimas ir nevalidusVertinimas validus, kai...
 14. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Kartu reikėtų pasakyti, kad šiuo metu joks teisės aktas neįvardija detaliau konkrečiai profesinio mokymo programai vykdyti ar suteikiamai kvalifikacijai išmokyti reikalingų žmogiškųjų, materialiųjų ir metodinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo rodiklių, t. y. nenustato atitikties konkretesnių...
 15. Vidmantas Jurgaitis

  Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

  Dabar galiojančios licencijavimo taisyklės, jų pagrindu švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašasŽr. Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas...