Angelės Kaušylienės paskiausias turinys

 1. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Some Innovative Ways of Conflict Management in Schools: Integration Mediation in Social Pedagogy Summary. In the modern society it is increasing attention to the effective conflict management in schools, but in Lithuania there is one of the biggest scale of bullying in Europe, children and...
 2. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Literatūra Ayoko, Oluremi B.; Neal M. Ashkanasy, Karen A. Jehn, Handbook of Conflict Management Research, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014. Almeida, Helena Neves, “Mediation for What? Reflections on Educational Field,” Conference on Human and Social Sciences, 2015, vol. 3, no...
 3. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Analizuojant mediaciją kaip inovatyvų konfliktų valdymo būdą Lietuvos mokyklose, pastebėtina, kad būtini papildomi tyrimai apie probleminę situaciją ir socialinių pedagogų mediacijos esamą kompetenciją. Būtent pastarųjų tyrimų rezultatai sudarytų prielaidas sistemiškai plėtoti inovatyvų...
 4. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Tyrimo rezultatai parodo, jog kasdieniai konfliktai mokyklose gana dažni: beveik pusė socialinių pedagogų kasdien susiduria su mokinių tarpusavio nesutarimais, maždaug trečdalis nurodė susiduriantys su mokinių patyčiomis ir apkalbomis, septintadalis – priekabiavimu tarp mokinių bei mokinių ir...
 5. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Diskusija Tyrimo rezultatai atskleidė, kad konfliktų dažnis ir paplitimas šalies mokyklose yra gan platus ir įvairus: beveik pusė socialinių pedagogų tvirtino, jog kasdien mokyklose susiduria su mokinių tarpusavio nesutarimais. Respondentai vardijo skirtingus nesutarimų tipus, tarp jų – patyčias...
 6. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Beveik trečdalis (27 proc.) respondentų konfliktams spręsti skiria 4 valandas ir daugiau valandų per savaitę. Ketvirtadalis (26 proc.) socialinių pedagogų skiria 2–3 val. per savaitę savo darbo laiko konfliktinių situacijų, kuriose dalyvauja ir mokiniai, sprendimų paieškai ir maždaug penktadalis...
 7. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Dažnai konfliktų sprendimų paieškose dalyvauja klasės auklėtojai (43,4 proc.), mokyklos administracija (43 proc.), specialios komisijos (37,1 proc.) ir psichologas (32,9 proc.). Kad dažnai dalyvauja konfliktų valdyme mokyklose teigia 23 proc. socialinių pedagogų. Tik maža dalis socialinių...
 8. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  4 pav. Konfliktų valdymas mokyklose (proc.) Socialiniai pedagogai laiko save pagrindiniais konfliktų sprendėjais (76,2 proc.). Mažiau nei pusė apklaustųjų (45,7 proc.) į konfliktų sprendimą įtraukia klasės auklėtojus. Taip pat į konfliktų sprendimą visada būna įtraukiamas psichologas (19,4...
 9. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Kartą ar kelis per ketvirtį ketvirtadalis socialinių pedagogų susiduria su smurtu šeimoje (78 proc.), priekabiavimu šeimoje (70 proc.), priekabiavimu tarp mokinių ir mokytojų (69 proc.). Mažiau nei pusė apklausoje dalyvavusių socialinių pedagogų kartą ar kelis per ketvirtį susiduria su...
 10. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Respondentai, kurie teigė, kad kasdien mokykloje susiduria su mokinių tarpusavio nesutarimais, dažniau nurodė, kad susiduria ir su mokinių ir mokytojų nesutarimais (esminis statistiškai reikšmingas ryšys r = 0,400; p < 0,0001) bei patyčiomis tarp mokinių (r = 0,425; p < 0,0001). Respondentai...
 11. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Konfliktų dažnis ir inovatyvūs jų valdymo būdai mokyklose: tyrimų rezultatų interpretacija Siekiant atskleisti mokyklose esančių konfliktų rūšis ir priežastis tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių, respondentai buvo klausiami, kaip dažnai ir kokie konfliktai vyksta jų...
 12. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Tyrimo metodologija Tyrimo dizainas: Lietuvos socialinių pedagogų apklausa, kurios tikslas – ištirti inovatyvius konfliktų mokyklose valdymo būdus, integruojant mediaciją į socialinę pedagogiką. Tyrimo klausimyną sudarė trys dalys, susijusios su konflikto samprata ir jo mastais organizacijoje (I...
 13. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  AnalizuojantŽr. Hans-Dieter Will, Sven Ramdohr, Mediacijos vadovas socialiniams pedagogams, 2015. mediacijos mokykloje galimybes, akcentuotini šie esminiai inovatyvių konfliktų valdymo mokyklose aspektai: konstruktyvus konflikto reguliavimas; alternatyva bausmėms ir nurodinėjimams...
 14. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Būtent skirtingi požiūriai į socialinę realybę (suvokimų skirtybės), kurios gali būti atskleidžiamos mąstymo, jausmų ir norų skirtybėmis, dažnai ir lemia konfliktines situacijas (žr. 2 pav.). 2 pav. Socialinio konflikto apibrėžimo elementaiHans-Dieter Will, Sven Ramdohr, Mediacijos vadovas...
 15. Angelė Kaušylienė

  Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

  Pagal nurodomą schemą identifikuojami trys prieštaravimo lygmenys: žemas prieštaravimų lygmuo įtraukia mokytojus, mokinius ir tėvus, vidutiniame prieštaravimų lygmenyje šalia minėtų subjektų sąveikauja ir organizacijos administracija. Aukščiausias prieštaravimo lygmuo gali pasiekti ir paveikti...