Šarūno Gerulaičio paskiausias turinys

 1. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Exploiting School Environment for Geography Education Summary. The article analyses how to use school environment to integrate theoretical and practical teaching. This article presents various ways of teaching geography in different environment of school. Establishment of physical educational...
 2. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Literatūra Aramavičiūtė, Vanda, Ugdymo samprata, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998. Arends, Richard I., Mokomės mokyti, vertė Vilija Poviliūnienė, Vilnius: Margi raštai, 1998. Čeponytė, Giedrė; Ramunė Sanderson, Želdynų projektų rengimo metodika, Vilnius: Ex Arte, 2015. Glinskienė...
 3. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  3. Mokymo(si) aplinka – tai visos edukacinę vertę turinčios žmogaus gyvenimo ir veiklos erdvės, skatinančios individą tobulėti. 4. Fizinė mokymo(si) erdvė mokslininkų laikoma vienu svarbiausių veiksnių, užtikrinančių sėkmingą ugdymo įstaigos veiklą, sudarančių sąlygas mokiniams mokytis, kaupti...
 4. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Miesto ugdymo įstaigų fizinės aplinkos yra nedidelės, dažniausiai įsiterpusios tarp kitų statinių. Pasigendama realios natūralios gamtinės aplinkos. Tokiu atveju galima įrengti nedideles aikšteles, jas paįvairinti schemomis, nuotraukomis, aprašymais. Norint kūrybiškai išspręsti problemą galima...
 5. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Atsižvelgiant į savitą atskiro krašto reljefą ir jo raidą galima surinkti ir ugdymo įstaigos vidiniame kieme įrengti Lietuvoje esamų uolienų kolekciją, nurodant etiketėje konkrečios uolienos pavadinimą, Lietuvos žemėlapyje pažymint jų radavietes. Tokiu pat būdu galima surinkti medžių ar lauko...
 6. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  4 pav. Mokyklos teritorijos projektas, sudarytas atsižvelgiant į vietos sąlygas Pagal: Giedrė Čeponytė, Ramunė Sanderson, Želdynų projektų rengimo metodika, 2015.
 7. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Estetinę ir praktinę reikšmę gali turėti priemonės, padedančios orientuotis vietovėje, – gnomonas, vietos geografinės koordinatės (lygiagretė ir dienovidinis), kompasiniai augalai (kerpėmis apaugęs akmuo, kelmas). Pasaulio pažinimo, gamtos mokslų ar geografijos pamokų metu jas naudojant galima...
 8. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Vienas iš būdų, kaip ugdymo įstaigų fizinę aplinką būtų galima pritaikyti edukacijai, tai geografinės aikštelės kūrimas. Tam pirmiausia reikėtų parinkti tinkamą vietą ugdymo įstaigos teritorijoje ir, atsižvelgiant į jos buvimo vietą (mieste ar kaime), vietines sąlygas, aikštelei išskirti...
 9. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Kuriant ar plečiant esamą ugdymo įstaigos fizinę aplinką reiktų išnaudoti visus jos teritorijoje esančius gamtinius ir kultūrinius objektus. Kai kuriose ugdymo įstaigose yra likusių bandymo sklypų ar geografinė aikštelė, kurioje galima atlikti dangaus stebėjimus, nustatyti Saulės aukštį, surasti...
 10. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Pradinio ugdymo programose akcentuojama, kad reikia siekti racionalaus ir jausminio pažinimo dermės, sieti ugdymą su gyvenimiškomis situacijomis, aplinkos – regiono, miesto, mokyklos – ypatumais. Ypač pradinėje mokykloje turi būti dedami aiškūs vaiko santykio su aplinka, kitais žmonėmis, pačiu...
 11. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  2 pav. Ugdymo įstaigos fizinės aplinkos komponentai Mokiniams patinka tyrinėti aplinką, apžiūrėti ir paliesti daiktus, stebėti aplinkoje, o ypač gamtoje, vykstančius procesus. Išvardytų erdvių yra daugelio mokyklų aplinkoje, tačiau jos galėtų būti skiriamos siekiant pabrėžti jų specifinę...
 12. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Viskas vyksta bandant čia ir dabar – tiesiogiai kuriant, patiriant, dalyvaujant tam tikrose tiriamosiose ir kūrybinėse veiklose. Mokinys žinias ir supratimą perima ne iš mokytojo pasakojimo ar mokyklinio vadovėlio, o formuojasi pats. Taikant cikliškumu paremtą ugdymo metodą mokoma kritiškai...
 13. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Pasak L. Jovaišos (2007), aplinka – žmogaus ugdymo veiksnys, kurį sudaro gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, kultūrinių sąlygų, kuriomis gyvena individas ar žmonių grupė, visuma. Tyrinėdami ugdymo įstaigos aplinką mokiniai susiduria su realiais daiktais ir reiškiniais, čia jiems kyla...
 14. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Ugdymo įstaigų fizinė aplinka kaip edukacinė erdvė Fizinė ugdymo įstaigų aplinka laikoma vienu svarbiausių veiksnių, užtikrinančių sėkmingą jos veiklą ir sudarančių sąlygas mokiniams mokytis, žinioms įgyti ir dalytis jomis. Gerai apgalvotoje ir sukurtoje ugdymo įstaigos fizinėje aplinkoje...
 15. Šarūnas Gerulaitis

  Straipsnis Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše (2015) teigiama, kad Analizuojant minėtus dokumentus matyti, kad ugdymo įstaigos aplinka yra svarbi mokinių patyriminiam mokymuisi, jų saviugdai, taip pat padeda formuotis mokinių įvairiems pomėgiams, pasaulėvokai, jų kultūrai. Tyrimo...