Eugenijaus Danilevičiaus paskiausias turinys

 1. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Teaching as a Vocation: The Implementation of Love Dialog Summary. The paper speaks of the significance of the theological aspect of the teaching vocation, presents the problem of the lack of the value of love dialog, and designs the reduction strategy for this problem. The research discovers a...
 2. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Literatūra Bauman, Zygmunt, Globalizacija – pasekmės žmogui, Vilnius: Strofa, 2002. Benediktas XVI, „Popiežiaus Benedikto XVI žinia XXII Pasaulinės jaunimo dienos proga“, Kaunas: Bažnyčios žinios, nr. 4, 2007. Benediktas XVI, Dialog miłości i dialog prawdy uczniów Chrystusa, 17 XI 2006 –...
 3. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Šiuo metu susistemintų, specialiai Meilės dialogo įbūtinimui gerinti skirtų priemonių pedagogų rengimo studijų programose nėra numatyta. Šį trūkumą gali padėti sumažinti kompetencijos kurti Meilės dialogą suteikimas šių programų absolventams. Pedagogų rengimo studijų programų komitetams...
 4. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Mokytojo pašaukimas – tai asmeninio buvimo dviejų laisvių meilės dialoge įbūtinimas tarpasmeninėje pedagoginėje ugdytojo ir ugdytinio sąveikoje. Kompetencija kurti Meilės dialogą – tai gebėjimas į tarpasmeninę pedagoginę ugdytojo ir ugdytinio sąveiką perkelti asmeninį dviejų laisvių meilės...
 5. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  7. Pedagogų rengimo ir mokytojų profesinio tobulinimo programose sustiprinti teologines-filosofines studijas, įvesti privalomus ugdymo filosofijos ir bendravimo psichologijos modulius, mokyti ne tik komunikacijos ir dialogo kūrimo teorijos, bet ir lavinti praktinio komunikavimo su įvairaus...
 6. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Nustačius pagrindines priežastis, dėl kurių neįvertinama kompetencijos kurti meilės dialogą svarba, ir šito padarinius, numatomi šios problemos mažinimo būdai: 1. Stiprinti mokytojų gebėjimą pažinti save ir kitą, bendravimo komunikacines kompetencijas, sąmoningumą, tikėjimo ir gyvensenos darną...
 7. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Kompetencijos kurti meilės dialogą svarbos neįvertinimo pasekmės pateiktos 3 pav. 3 pav. Meilės dialogo kūrimo kompetencijos svarbos neįvertinimo pasekmės Meilės dialogo kūrimas ir jo vedimas mokyklinėje aplinkoje dažnai susiduria su trukdžiais, kurie gali kilti dėl per menkos mokytojų...
 8. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Švietimo politikos, pedagogų rengimo ir mokyklų pedagoginės veiklos praktikoje kompetencija kurti meilės dialogą yra neįvertinta. Naudojant problemų sprendimu pagrįstą mokymo(si) metodą sudaromas šios situacijos probleminis medis, o jos priežastys pateiktos 2 pav. 2 pav. Meilės dialogo kūrimo...
 9. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  L. Duoblienė pateikia dvi dialogo filosofijos sampratos šakas (1 pav.): 1 pav. Dialogo samprataLilija Duoblienė, „Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai“, p. 29.Racionalusis dialogas (sokratiškasis, pragmatiškas)Fenomenologinis dialogas (pagal Buberio...
 10. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Meilės dialogas – vienas iš svarbiausių metodų lavinti ir ugdyti tarpasmeninę komunikaciją. Ugdymas – tai komunikacijos procesas, tai ugdytojo ir ugdytinio sąveika, kurios sklandžiai eigai mokytojui reikalinga kompetencija kurti meilės dialogą bei teologinės-filosofinės žinios. Ši kompetencija...
 11. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  2. Meilės dialogo kūrimo kompetencija ir jos svarbos neįvertinimo problema Realizuojančio pašaukimą mokytojo darbo prasmė yra mokinių meilė, kuri padeda jam peržengti savo egoizmą, dovanoti save ir priimti kiekvieną ugdytinį. Žmonių meilė – tai vidinė, dvasinė žmogaus esmė, moralinis gėris...
 12. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  A. Maceina išskiria du kiekvieną pašaukimą sąlygojančius veiksnius: žmogaus prigimtį ir asmens gyvenimą visuomenėje. Pirmasis veiksnys parengia žmogaus sugebėjimus dirbti tam tikrą darbą, antrasis išryškina tuos sugebėjimus, leidžia jiems pasireikšti ir kreipia juos tam tikra linkmeŽr. Antanas...
 13. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Asmens kilnumas kildinamas iš žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą ir panašumą (Pr 1, 27) fakto ir potencialaus gebėjimo priimti savo sprendimus vadovaujantis laisva valia. Kiekvienas pašaukimas yra unikalus, kadangi tai asmens laisvės klausimas, reikalaujantis ypatingai asmeniško atsakymo. A...
 14. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Šio straipsnio tyrimo objektas yra mokytojo pašaukimas, o tikslas – atskleisti mokytojo pašaukimo įbūtinimo per meilės dialogą svarbą profesinės veiklos įprasminimui. Iškelti svarbiausi uždaviniai: teoriškai pagrįsti mokytojo pašaukimo teologinio aspekto svarbą, pristatyti meilės dialogo kūrimo...
 15. Eugenijus Danilevičius

  Straipsnis Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas

  Šių problemų akivaizdoje mokytojui iškyla asmeninis iššūkis identifikuoti ir įbūtinti savo individualų profesinį pašaukimą gyvenant dviejų laisvių meilės dialogeŽr. Jonas Paulius II, Pastores dabo vobis, sk. 36. ir nesekti šiuolaikinėje vartotojiškoje ir pragmatiškoje visuomenėje įsivyraujančia...