Astos Balčiūnienės paskiausias turinys

 1. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  The Language of the Performance An Ancient Wedding of Kupiškis People as a Mark of Regional and Ethnic Identity Summary. The paper deals with the performance An Ancient Wedding of Kupiškis People, which was a success all over Lithuania in the second half of the 20th century. The paper aims to...
 2. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Literatūra Aliūkaitė, Daiva, „Kalba ir dialektas kaip kultūrą lokalizuojantys dydžiai: tapatumo aspektas (išraiškos)“ | Janina Švambarytė-Valužienė (sud.), Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: Discens, 2005. Balčiūnienė, Asta; Kristina Varnauskaitė, Asta Leskauskaitė (sud.), Rytų...
 3. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Išvados Išanalizavus vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalbos srities koreliaciją su regionine ir etnine tapatybe, galima prieiti prie šių išvadų: 1. XX a. antroje pusėje vykusio vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba – kupiškėnų tarmė – reflektavo ne tik lokalią kupiškėnų...
 4. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Apklausos duomenys rodo, kad ir dabartiniu metu vaidinimas suvokiamas kaip visos Lietuvos kultūros reprezentantas: net 38 proc. apklaustųjų teigia, kad vaidinimas atspindi visos Lietuvos kultūrą. Tačiau pažymėtina, kad gerokai daugiau respondentų (apie 52,3 proc.) vaidinimo kalbą linksta sieti...
 5. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Tarmės lokalizavimo ir funkcijų vertinimas iš dabarties perspektyvos Šį beveik prieš pusšimtį metų lietuvių etninę tapatybę formavusį kultūrinį reiškinį svarbu įvertinti ir iš dabarties perspektyvos. Būtent išsiaiškinti, ar vaidinimo kalbos vertinimas nepakito, ar ir dabartiniam lietuviui...
 6. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Taigi minėti veiksniai išplečia tarmės vartojimo ir reflektavimo sritį, todėl galima teigti, kad Aliūkaitės pateikta schemaŽr. Daiva Aliūkaitė, „Kalba ir dialektas kaip kultūrą lokalizuojantys dydžiai: tapatumo aspektas (išraiškos)“, p. 33. yra neuniversali. Ji atskleidžia tipiškus...
 7. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Kitas svarbus elementas yra pačiõs vestuvių tradicijos (apeigõs) reikšmė žmogui, nes tai siejasi su kardinaliais jo gyvenimo pokyčiais. Pasak Irmos Šidiškienės, Ko gero, būtent šis bendros žmonių patirties aktualizavimas meniniu lygiu labiausiai susijęs su regiono kalbos diferencinės funkcijos...
 8. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Taigi nors vaidinime vartota kupiškėnų tarmė tiesiogiai reprezentavo Kupiškio regioną, bet, remiantis pateiktaisiais vaidinimo vertinimais, galima teigti, kad tarmės vartojimo sritis ir ribos buvo praplėstos, o diferencinė funkcija iš dalies neutralizuota, nes vaidinimas Lietuvoje ir už jos ribų...
 9. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Vis dėlto galima iškelti hipotezę, kad XX a. antroje pusėje vykęs vaidinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ praplėtė šią vienkryptę lietuvių kalbos ir tarmės sąsają bei niveliavo arba susiaurino tarmės funkciją reprezentuoti tik konkretaus regiono kultūrą. Tai rodo ir to meto atsiliepimai...
 10. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Vadinasi, vaidinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ pagrįstai galėtų būti laikomas vienu reikšmingiausių šnekamosios kupiškėnų tarmės paminklų, nes ją tiriant galima analizuoti tiek verbalinį, tiek ir neverbalinį lygmenis. Taigi šio vaidinimo kalba neabejotinai atskleidžia Kupiškio regiono...
 11. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Kupiškėnų tarmės reflektavimo sritys Kiekviena kalbinė sistema yra neįkainojamas turtas, nes pasak D. Crystal, Taigi šis vaidinimas ateities kartoms išsaugo kupiškėnų tarmės (kaip vienos iš lietuvių kalbos variantų) pavyzdį, kuris, kaip tam tikras kultūrinis variantas, reikšmingas ir pasaulio...
 12. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Be abejo, galima manyti, kad „aktorių“ profesionalumo trūkumą kompensavo tai, kad jie nevaidino, bet „pasakojo“Prof. habil. dr. Audronė Kaukienė prisimena, kad privačiame pokalbyje šio vaidinimo režisierius ir aktorius P. Zulonas teigė, jog aktoriai repeticijų metu patys kūrė personažų tekstus...
 13. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Vis dėlto jis buvo reikšmingas ne tik Kupiškio krašto žmonėms, bet ir visai Lietuvai, nes daugiau nei 20 metų buvo rodomas Lietuvoje ir už jos ribų (Latvijoje ir Lenkijoje). Vaidinimo populiarumą rodo ir faktas, kad 1967 m. Kauno Vytauto parke jį žiūrėjo „dešimt tūkstančių žiūrovų“Algimantas...
 14. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Lingvistiniu aspektu šis vaidinimas yra tirtas. Kupiškėnai A. Jasaitis ir A. Kleniauskas paskelbė straipsnių rinkinį Tai bent vestuvės (2006), kuriame Audronės Kaukienės ir Klementinos Vosylytės darbuose analizuojamos vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ lingvistinės ypatybės. Kaukienė...
 15. Asta Balčiūnienė

  Straipsnis Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

  Įvadas Lietuvoje 2015 metai paskelbti regionų metais pabrėžiant atskirų regionų svarbą kultūriniame bei socialiniame tapatybės lygmenyse. Vienas ryškiausių regioniškumo bruožų yra regiono kalba (tarmė). Šią tezę patvirtina Vidos Savoniakaitės atliktas sociologinis tyrimas, atskleidęs, kad...