Ramūno Labanausko paskiausias turinys

 1. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Catholicism: Concept and Role in the Ideology of Young Catholic Movement Summary. In the 4th decade of the twentieth century a number of talented young Catholic intellectuals (Pranas Dielininkaitis, Ignas Skrupskelis, Juozas Ambrazevičius (J. Brazaitis), Antanas Maceina and many others) joined...
 2. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Literatūra Ambrazevičius, Juozas, „Pranas Dielininkaitis visuomeniniame darbe“ | Pranas Dielininkaitis, Mokyklos laisvė ir valstybė, Šiauliai: Saulės delta. Brizgys, Vincentas, „Šventasis Tėvas Pijus XI ir Katalikų akcija“ | Pijus XI: aktualieji katalikų gyvenimo ir pasaulėžiūros klausimai pagal...
 3. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Išvados 1. Atsižvelgiant į katalikybės pobūdį apibrėžiančio ekskliuzyvumo principo intensyvumo laipsnį, skirtini du katalikybės modusai – tradicinė ir atviroji katalikybė. XX a. teologijos pokyčiams apibūdinti vartotinos ekskliuzyvizmo (jį atitinka tradicinė katalikybė), inkliuzyvizmo bei...
 4. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Galima pažymėti, kad katalikų ir komunistų ideologiniam suartėjimui būta filosofinių prielaidų. Toks komunizmas, su kuriuo turėjo reikalų jaunieji katalikai, – marksistinis komunizmas, kaip ir tradicinė katalikybė, yra uždaras, dogmatizuotas mokymas, besiremiantis ekskliuzyvistine...
 5. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Jaunųjų katalikų tautinė programa apėmė ir socialinį aspektą. Deklaracijoje „Į organiškosios valstybės kūrybą“ akcentuojama asmens teisė apsispręsti, jo pasaulėžiūrinė laisvė. Tačiau, deklaruodami asmens laisvės prioritetą, jaunieji katalikai kartu buvo pasiryžę eiti individo (asmens) teisių...
 6. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Taigi Maceinos pasaulėžiūroje katalikybė ir tautiškumas ištirpsta vienas kitame, susilieja, į pirmą planą regimai iškylant tautiškumui. Tauta tiesiogine to žodžio prasme sakralizuojama. Kultūrininko darbas virsta savotiškomis šv. Mišiomis (liturgija). Tautiškumas tampa svarbiausia asmens...
 7. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Katalikybė, ir toliau formuodama jaunųjų katalikų ontologinius ir eschatologinius įsitikinimus, iš tikrųjų tapo jų tautinės orientacijos garantu ir tautiškumo moraliniu idealu„Santykiuose su religija tautybė esti pakilninama, iškeliama iš grynai prigimtųjų sferų; jai esti nurodomas...
 8. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Katalikybės vaidmuo JKS ideologijoje Kadangi jaunųjų katalikų katalikybės sampratoje transcendentiniai tikslai nelaikyti kasdieninio dėmesio objektu, jų realiai siekiami tikslai, žvelgiant iš tradicinės katalikybės doktrinos taško, buvo šiapusiniai – tautiniai, kultūriniai, socialiniai, t. y...
 9. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Jaunųjų katalikų propaguojama pilnutinė katalikybė priešinama siaurajai – ekskliuzyvineiKun. S. Yla: „Daugiau, negu aišku, kad katalikybė ir ekskliuzyvizmas – tai du nesuderinami dalykai. Niekas taip neprieštarauja katalikybės esmei, kaip ekskliuzyvizmas“ (Juozas Daulius, „Dėl siaurosios ir...
 10. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Jaunųjų katalikų pasaulėžiūrą charakterizuoja taip pat priešprieša materialistinei pasaulėžiūrai. Angažuotasi idealizmui, dvasiniam faktoriui ir atmetamas materializmas kaip jų ideologinių priešininkų filosofiškai ir gamtamoksliškai nusakyta materijos ir jos reiškinių samprata bei atitinkamas...
 11. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Jaunieji katalikai buvo įsitikinę kuriantys naują krikščionybę, naują kultūrą, naują civilizaciją, kurioje bus suvienytas tikėjimas ir protas, religija ir mokslasŽr. Pranas Gaidamavičius, „Naujoji krikščionybė“, p. 467–472.. Vienas svarbiausių JKS ideologų A. Maceina entuziastingai skelbė...
 12. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  KA darė galimą Bažnyčios doktrinos pokyčiai. Būtent XX a. pirmoje pusėje imti populiarinti tokie mokymo aspektai, kurie anksčiau nebuvo iškelti į dienos šviesą: mistinio Kristaus kūno, visuotinės kunigystės idėja, naujai pažvelgta į pasauliečių vietą BažnyčiojeŽr. Handbuch der Kirchengeschichte...
 13. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  JKS katalikybės sampratos ypatumai Jaunieji katalikai priklausė katalikų elitui, besivadovavusiam Katalikų akcijos (KA) doktrina, savo išbaigtą formą įgavusiai valdant Pijui XI. Be įvairių XX a. pirmos pusės pasaulėžiūrinių veiksnių, tokių kaip neotomizmas, katalikiškasis modernizmas, „naujoji...
 14. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Katalikybės nevienalytiškumas pripažįstamas ir teologijoje bei istoriografijoje. Skiriama priklausomybė Bažnyčiai kūnu ir siela, regimoji ir neregimoji Bažnyčia, katalikybės nevienalytiškumas ryškus istorinėje plotmėjeŽymus XX a. pradžios katalikiškojo modernizmo tyrinėtojas Thomas Loome...
 15. Ramūnas Labanauskas

  Straipsnis Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

  Atviroji ir tradicinė katalikybė kaip du idealūs katalikybės būviai (idealieji tipai, anot Maxo Weberio) ar priešingi poliai tėra dviejų psichologinių nuostatų – atvirumo ir uždarumo – išraiška. Savo grynu (idealiu) pavidalu abu jie neįmanomi: tradicinė katalikybė dėl to, kad besąlygiškas...