Jolitos Viluckienės paskiausias turinys

 1. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  The Shift of the Conception of Disability in Medical Sociology Summary. The article presents the context of emerging disability studies in medical sociology, their development trends and tendencies of change from the last century to the present day sociological thought. As medical sociology is...
 2. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Literatūra Barnes, Colin; Geof Mercer, “Introduction: Exploring the Divide” | Colin Barnes, Geof Mercer (eds.), Exploring the Divide – Illness and Disability, Leeds: The Disability Press, 1996, pp. 1–16. Blaxter, Mildred, The Meaning of Disability, London: Heinemann, 1976. Crow, Liz, “Including...
 3. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Iš tiesų medicininė ir kūno sociologija suteikia pakankamą teorinį pagrindą tarpdalykiniams negalios tyrimams, kuriuose ji gali būti nagrinėjama sociokultūriniame kontekste kaip apimanti visą įkūnytą asmenį. Išvados Formuojantis medicininei sociologijai kaip naujai sociologijos mokslo krypčiai...
 4. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Todėl medicininėje sociologijoje pastaruoju metu pastebimas polinkis plėtoti fenomenologinę negalios sampratą, kurioje individo išgyvenamas kūnas (lived body) tampa dėmesio centru, o negalios ar ligos patirtis nagrinėjama ne vien kaip paprastas kūno kaip instrumento (körper, flesh) susirgimas...
 5. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Taigi sugretinus abiejų – tiek negalios studijų teoretikų, tiek medicinos sociologų – pozicijas negalios sampratos klausimu, galima pažymėti, jog ir vieni, ir kiti kritikavo funkcionalistinę bei biomedicininę negalios sampratas, tačiau tai darydami pasuko skirtingais keliais. Jei pirmieji...
 6. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Negalios samprata, suformuluota socialiniame modelyje, anuo metu iš tiesų sukėlė tam tikrą ažiotažą sociologiniame negalios diskurse, tačiau jai nepavyko užimti nekvestionuojamos pozicijos. Ji neatlaikė medicinos sociologų mestų kritinių kaltinimų dėl perdėm akcentuotos socialinės negalios...
 7. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Analizuodami tokius sociologinius konceptus kaip biografijos lūžis, taip pat ligos arba negalios karjera, trajektorija interpretacinės krypties sociologai plėtojo negalios tyrimus, nutoldami nuo vyravusios funkcionalizmo paradigmos bei sergančiojo vaidmens teorijos prie dinamiškesnių...
 8. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Pirmuosius bandymus į negalią pažvelgti kitu, nefunkcionalistiniu, žvilgsniu inicijavo simbolinio interakcionizmo atstovas E. GoffmanasŽr. Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, 1963., kurio darbas apie stigmą kaip sugadintą asmens tapatybę tapo svariu įnašu...
 9. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Negalios sampratos kaita interpretacine kryptimi Žinoma, minėtoji biomedicinos ir struktūrinio funkcionalizmo hegemonija medicinos sociologijoje anksčiau ar vėliau turėjo susilpnėti. Kai nuo 7-ojo XX a. dešimtmečio itin suklestėjo humanistinės, kritinės ir radikalaus skepticizmo sociologijos...
 10. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Apibendrinus galima teigti, jog šiame modelyje negalia suvokiama kaip išorinis, neutralus faktas, aptinkamas ir apibrėžiamas pagal griežtus, objektyvius kriterijus. Vadinasi, biomedicininė samprata remiasi natūralistine, pozityvistine paradigma, kuri negalią laiko realia empirine tikrove ir kuri...
 11. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Negalios sampratos modelį, kuris niekada iki tol neturėjo konkrečios, tikslios ir viešai deklaruotos išraiškos, galima sakyti, įkūnijo 1970 m. medicinos sociologo Michaelio Bury iniciatyva sukurta, bet tik 1980 m. paskelbta Pasaulinės sveikatos organizacijos Ydų, negalių ir invalidumų...
 12. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Biomedicininis modelis: negalia – kūno deviacijos pasekmė Šios pozityvistinės funkcionalistinės sampratos vystymąsi kartu ir stiprino, ir savaip kreipė pats biomedicinos mokslas, kurio dėmesio centre yra sutrikimas – individo kūno ir jo funkcijų nuokrypis nuo visuotinai priimto biomedicininio...
 13. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Šios sociologijos šakos pirmoji visuotinai pripažinta susistemintos teorijos plėtotė – struktūrinio funkcionalizmo atstovo Talcotto Parsonso XX a. penktojo dešimtmečio veikalasŽr. Talcott Parsons, The Social System,1951. apie sveikatą, ligą ir sergančiojo vaidmenį visuomenėje, kuris ir suteikė...
 14. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Straipsnio tikslas – atskleisti negalios sampratos susiformavimo aplinkybes bei kaitos tendencijas praėjusio šimtmečio ir šių dienų medicininėje sociologijoje. Funkcionalistinė negalios samprata Negalios reiškinio sociologinę analizę pradėjo medicininė sociologija, kurios kaip atskiros mokslo...
 15. Jolita Viluckienė

  Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

  Įvadas Medicininė sociologija (medical sociology) kaip bendrosios sociologijos mokslo šaka pirmoji pradėjo negalios reiškinio sociologinę analizę. Iki tol negalia buvo vien tik biomedicinos mokslų srities objektas. Reikia pažymėti, kad negalia ar liga nebuvo nagrinėjama kaip atskiras socialinis...