Baigėsi III kvietimas teikti trumpąsias paraiškas reikminių tyrimų projektams

Reikminių tyrimų projektų priemonė skirta finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, pasiūlytas Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ministerijų.

Kvietimo aprėptis
Projektai gali būti teikiami pagal šias temas:
 • Teršalų, kurių išmetamo į atmosferą kiekio apskaitą reglamentuoja Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284, nacionalinių emisijos faktorių eksperimentinis nustatymas (plačiau)
 • Lietuvos valstybės kūrimas ir pripažinimas 1917–1918 m. (plačiau)
 • Lietuvos gyventojų galimybių savarankiškai apsirūpinti būstu analizė pagal regionus, nustatant gyventojų, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, grupes ir kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant gyventojams būtų siūlomos įvairios priemonės būsto prieinamumui padidinti (plačiau)
 • Kurortologiniai tyrimai (plačiau)
 • Asocijuotų su ES Rytų partnerystės valstybių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos - skirtingų ekonominės integracijos į ES gilinimo scenarijų (pilnas DCFTA įgyvendinimas, Muitų sąjunga su ES, Europos ekonominė erdvė) galimybių studija (plačiau)
 • Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų taikomų metodų (priemonių), skirtų tam, kad viešajame eisme mažėtų neblaivių ir apsvaigusių nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, asmenų, efektyvumas (plačiau)
 • Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas atpažįstant smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir užtikrinant efektyvų reagavimą bei prevencinių priemonių (metodų) taikymą (plačiau)
 • Mokinių pasiekimų gerinimo modeliavimas (plačiau)
 • Lietuvos Respublikos regioninių savivaldybių ekonominio potencialo nustatymas (plačiau)
 • Šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą jaunuolių ir šią tarnybą atliekančių karių sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės (plačiau)
Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos dvipakopiu būdu. Pirmiausia teikiamos trumposios paraiškos. Jas įvertinus, atrinktų trumpųjų paraiškų pateikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas.

Trumpoji paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://junkis.lmt.lt/ iki 2017 m. lapkričio 24 d.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos

Projekto terminai
 • Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 1 d.
 • Projektų trukmė – ne ilgesnė kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
 • Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
Projekto lėšos
Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 70 tūkst. Eur.

Projekto vykdytojai
Asmuo gali teikti tik vieną trumpąją paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Paraiškų vertinimas
Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios trumposios paraiškos.

Trumpųjų paraiškų vertinimas bus atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-150 patvirtintu Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Papildoma informacija
Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse. Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė, tel. (8 5) 236 0500, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti