Baigėsi 2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programą

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos (toliau – Programa) kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu su Baltarusijos tyrėjais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 30 d. 17.00 val.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti šiose mokslo srityse:
 1. Naujos medžiagos;
 2. Medicina, medicinos technika ir įranga;
 3. Fotonika ir lazerinės technologijos;
 4. Farmacija ir pramoninės biotechnologijos;
 5. Informacinės komunikacinės technologijos;
 6. Inovatyvios technologijos žemės ūkyje;
 7. Ekologija, išteklius ir energiją tausojančios technologijos;
 8. Humanitariniai ir socialiniai tyrimai.
Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos tarptautinio Lietuvos ir Baltarusijos projekto vykdytojų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės) į tarptautinio projekto partnerio instituciją Baltarusijoje ar Lietuvoje organizavimo ir rezultatų sklaidos išlaidoms (bendriems seminarams, konferencijoms, susitikimams, bendrų straipsnių, leidinių rengimui bei leidybai) apmokėti. Moksliniams tyrimams vykdyti lėšos iš Programos neskiriamos.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką Lietuvoje gali teikti mokslinių tyrimų laboratorijos, mokslininkų grupės ar pavieniai mokslininkai ir kiti tyrėjai kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautinio projekto partneriais iš Baltarusijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Programos projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais pačiais tarptautinių projektų partnerio vadovais ir vykdytojais iš Baltarusijos, kurių tarptautiniai projektai buvo finansuojami pagal 2014 m. (projektai vykdyti 2015–2016 m.) ir 2016 m. (projektai vykdomi 2017–2018 m.) kvietimus.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejuose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2018 m. balandžio 30 d. 17.00 val. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 2 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Ilgiausia galima projekto trukmė – 2 metai.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 3. Lietuvos mokslo taryba finansuoja:
4.1. Lietuvos projekto vykdytojų kelionės į tarptautinio projekto partnerio instituciją Baltarusijoje ir sveikatos draudimo išlaidas;

4.2. dienpinigius Lietuvos projekto vykdytojų pragyvenimo Baltarusijoje išlaidoms (nakvynei, maitinimui ir miesto transportui). Parai skiriama iki trijų bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI), iki 114 eurų;

4.3. bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidas;

4.4. iš tarptautinio projekto partnerio Baltarusijoje atvykstančių tyrėjų kelionių Lietuvoje išlaidas;

4.4. Lietuvos ir Baltarusijos partnerių bendrų straipsnių, leidinių rengimo bei leidybos išlaidas;

4.5. kitas (netiesiogines) išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 1. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 2. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 3. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos nuostatomis.
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. [email protected].
 
Grįžti