Baigėsi 2018 metų kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 14 d. 24 val.

Numatomas biudžetas
Paramai iš viso numatoma skirti apie 120 000 eurų.

Paramos paskirtis
Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

Galimi pareiškėjai
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2018 m. gegužės 14 d. 24 val.

Paraiškų rengimo nuostatos

I. Terminai
 1. Renginys turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. balandžio 13 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 10 d.
II. Projekto lėšos
 1. Lėšos gali būti skiriamos tik šioms išlaidų rūšims, tiesiogiai susijusioms su renginiu:
 • patalpų ir įrangos nuomai;
 • pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;
 • kviestinio (-ių) pranešėjo (-ų) honorarui (-ams);
 • renginio dalyvių maitinimui;
 • prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;
 • renginio leidinių parengimui ir išleidimui;
 • informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai.
 1. Neskiriamos lėšos dienpinigiams renginio pranešėjams, su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms, tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms, renginio leidinių leidybos, pasibaigus renginiui, paslaugoms ir kitoms išlaidoms Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše nurodytoms kaip netinkamos.
 2. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 1000 eurų.
 3. Išlaidos renginiui organizuoti turi būti pagrįstos 2018 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir patirtos vykdančiosios institucijos.
III. Privalomi paraiškos priedai
 1. Kartu su paraiška teikiami privalomi papildomi dokumentai:
 • vykdančiosios institucijos raštas;
 • išsami renginio programa.
Paraiškų vertinimas
 1. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.
 2. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.
Papildoma informacija
Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami paramos tinklalapyje.
 
Grįžti