Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2018–2019 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2018–2019 mokslo metais semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Veiklos tikslas
Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.

Numatytas finansavimas, galimi pareiškėjai, reikalavimai projektams
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 386 160 eurų (trijų šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt eurų).

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Vykdyti tyrimus gali studentai (asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą), kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Tas pats tyrimų vadovas (mokslininkas ar doktorantas), vadovausiantis studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje šio konkurso paraiškoje.

Didžiausia projektui galima skirti lėšų suma yra 2 840,00 eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų). Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Projekto trukmė turi būti 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijos metu). Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas projekte turi būti ne mažesnis kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-429, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki 2018 m. liepos 20 d. teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Lietuvos mokslo taryba paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos lydraščiu.

Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip 2018 m. liepos 20 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.

Pareiškėjų informavimas
Informaciją pareiškėjams teikia:
 • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:
  • programų koordinatorė Ugnė Andrijauskaitė, e. p. [email protected], tel. 8 604 75112;
  • programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53802;
  • finansininkas Sergej Tkačenko, e. p. [email protected], tel. 8 604 78074;
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, e. p. [email protected], tel. 8 604 78074.
Konkurso dokumentai:
 1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3;
 2. Elektroninės paraiškos forma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą;
 3. Pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos rašto dėl projekto vykdymo užtikrinimo forma;
 4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
 
Grįžti